Rights, gender, and family law

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : London : Routledge, c2010.

   K
   670^
   R571
   2010

 

สิทธิมนุษยชน : รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2547.

   K
   3238
   .A1
   ส723
   2547

 

สิทธิมนุษยชน : รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2544.

   K
   3238
   .A1
   ส723
   2544

 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.

   K
   3238
   .A1
   ป135
   2550

 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.

   K
   3238
   .A1
   ป135
   2552

 

หลากหลายคือหนึ่งเดียว

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรม, 2552.

   K
   3238
   .A1
   ห332
   2552

 

European human rights and family law

ผู้แต่ง : Choudhry, Shazia

สถานที่พิมพ์ : Portland, Or. : Hart, 2010.

   K
   JC
   1105
   C552
   2010

 

หนังสือเดินทางเพื่อสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, [2551].

   PAM
   ห144
   2551
   

 

สิทธิในชีวิต

ผู้แต่ง : กมล กมลตระกูล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.

ปัญหาการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยสหประชาชาติ

ผู้แต่ง : กุลพล พลวัน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516.

   K
   3238
   .A1
   ก728
   2516

 

รายงานโครงการศึกษา เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา, 2556.

   K
   3238
   .A37T
   ก447
   2556

 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.

   K
   3238
   .A1
   ป135
   2556

 

Universal Declaration of Human Rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations Publicatiions, 2017.

   K
   3238
   .A1
   U589
   2017

 

หลากหลายคือหนึ่งเดียว

ผู้แต่ง : กระทรวงการต่างประเทศ. กรมองค์การระหว่างประเทศ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมองค์การระหว่างประเทศ, 2561.

   K
   3238
   .A1
   ห332
   2561

 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560.

   K
   3238
   .A1
   ป135
   2560

 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2564.

   K
   3238
   .A1
   ป135
   2564

 

หลากหลายคือหนึ่งเดียว

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558.

   K
   3238
   .A1
   ห332
   2558

 

หลากหลายคือหนึ่งเดียว

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2554.

   K
   3238
   .A1
   ห332
   2554