ปรัชญาวิจัย

ผู้แต่ง : รัตนะ บัวสนธ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

   Q
   180
   .A1
   ร374
   2551

 

Human rights in Asia annual human rights report 2000

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-Asia), c2001.

   J
   C
   599
   .A78
   H918
   2000

 

Trade policy review of the European union : the WTO secretariat report, 1997- 2007

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2551.

   H
   F
   1532
   .92
   T764
   2008

 

Governance and micropolitics of traditional knowledge, biodiversity and intellectual property in Thailand

ผู้แต่ง : Robinson, Daniel F.

สถานที่พิมพ์ : Sydney, Australia : The University of New South Wales, 2006.

   Q
   H
   77
   .T5
   R658
   2006

 

   Q
   180
   .T5
   ก351
   2547

 

   Q
   180
   .T5
   ก351
   2548

 

การวิจัยเพื่อท้องถิ่น : รากฐานแห่งพลังปัญญา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2545.

   H
   N
   700.592
   .C6
   ก514
   2545

 

ระเบียบวิธีวิจัย

ผู้แต่ง : ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551.

   H
   62
   ณ212
   2551

 

ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย

ผู้แต่ง : ไพจิตร สวัสดิสาร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2544.

   K
   85^b
   พ973
   2544

 

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.

   Q
   180
   .T5
   ร228
   2550

 

   Q
   180
   .T5
   ก351
   2553

 

The governance of health research involving human subjects (HRIHS)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Canada : The Law Commission of Canada, 2000.

   K
   E
   3960
   M4
   G721
   2000

 

Monitoring the pulse of the nation : indicators of good governance and development in Thailand

ผู้แต่ง : Thomson, Curtis N.

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : King Prajadhipok^\'s Institute, 2003.

   J
   F
   1358
   .T5
   T482
   2003

 

บันทึก (3) เปิดโลกงานวิจัย : การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.

   Q
   180
   .T5
   ว5172
   2551

 

รายงานการวิจัยเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อการดำเนินงาน ของผู้นำสหภาพแรงงานไทย

ผู้แต่ง : สุรพล ปธานวนิช

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.

   H
   D
   6820
   .55
   ส852
   2541

 

Monitoring the pulse of the nation : indicators of democratization and good governance in Thailand 2005-2007

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Nonthaburi : King Prajadhipok's Institute, 2007.

   J
   F
   1358
   .T5
   M744
   2007

 

Women of the world : laws and policies affecting their reproductive lives, East and Southeast Asia

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York, N.Y. : Center for Reproductive Rights, c2005.

   K
   JC
   3575
   W872
   2005

 

Deliberative action : civil society and health systems reform in Thailand

ผู้แต่ง : Komatra Chuengsatiansup

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Society and health institute (SHI), c2005.

   R
   A
   395
   .T5
   K817
   2005