ทัศนะของหญิงอาชีพพิเศษต่อรูปแบบการค้าประเวณี

ผู้แต่ง : รวิภาส น่วมลิวงศ์, ^d2510-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.

   H
   Q
   242.55
   .A5
   ร166
   2548

 

Girl prostitutes' life : case study on the girls after care of the Center for the Protection of Children's Life

ผู้แต่ง : Suraphong Plengkham,^cPol.Lt,^d1976-

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Faculty of Social Sciences and Humanities Mahidol University, 2001.

   H
   Q
   242.55
   .A5
   S961
   2001