สืบค้นที่ไหนดี
ประเภทวัสดุ
สถานที่จัดเก็บ
ภาษา
ปี

The Chorus

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Burbank, CA : Miramax : Distributed by Buena Vista Home Entertainment, 2004.

   MOV
   C551
   2004
   

 

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของประชาชาติท้องถิ่นดั้งเดิมแห่งสหประชาชาติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, [2554].

   K
   3247
   ป135
   2554

 

สิทธิมนุษยชน : เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : สำนักงาน, 2544.

   J
   C
   571
   .T5
   ส898
   2544

 

มือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์ 2007 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2550.

   H
   F
   5548.4
   .M525
   ม613
   2550

 

รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2546

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ, 2546.

   H
   F
   5549.5
   .M3
   ร451
   2546

 

Environmental protection and human rights

ผู้แต่ง : Anton, Donald K.

สถานที่พิมพ์ : New York : Cambridge University Press, c2011.

   K
   3585
   A634
   2011

 

The national economic and social development plan.

ผู้แต่ง : National Economic Development Board

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : National Economic Development Board, Office of the Prime Minister, 2002.

   H
   C
   445
   N277
   2007

 

Selling rights

ผู้แต่ง : Owen, Lynette,^d1947-

สถานที่พิมพ์ : London : Routledge, c2010.

   K
   D
   1340
   O974
   2010

 

Flash MX ฉบับ Workshop

ผู้แต่ง : อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548.

   T
   R
   897
   .7
   อ251
   2548

 

An introduction to the international law of armed conflicts

ผู้แต่ง : Kolb, Robert

สถานที่พิมพ์ : Oxford : Hart Pub., 2008.

   K
   Z
   6385
   K812
   2008

 

Human rights : confronting myths and misunderstandings

ผู้แต่ง : Fagan, Andrew, ^d1966-

สถานที่พิมพ์ : Northampton, MA : Edward Elgar, c2009.

   J
   C
   571
   F151
   2009

 

รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.

   K
   PT
   2000
   .P9
   ร156
   2553

 

The Millennium Development Goals report 2011

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations, 2011.

   H
   D
   82
   M646
   2011

 

Library of Congress classification.^pD-DR : History (general), History of Europe

ผู้แต่ง : Library of Congress

สถานที่พิมพ์ : Washington, D.C. : Library of Congress, Cataloging Distribution Service, 2011.

   Z
   696
   .U5D25
   L697
   2011

 

Practical guide to the WTO for human rights advocates

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : FORUM-ASIA, c2004.

   H
   F
   1385
   P875
   2004

 

National economic development plan 1961-1966 : second phase 1964-1966

ผู้แต่ง : National Economic Development Board

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : National Economic Development Board, Office of the Prime Minister, 1964.

   H
   C
   445
   N277
   1964

 

A sustainable development handbook for the Urak lawoi of lipe island, let's learn to live better in our island

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Prince of Songhkla University-Hat Yai (Thailand), 2005.

   H
   C
   79
   .E5
   S964
   2005

 

ปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักกิจการชาติพันธุ์, 2553.

   K
   3247
   ป136
   2553

 

Selected indicators of Food and Agriculture Development in Asia-Pacific Region 1993-2003

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : RAP, 2004.

   S
   B
   176
   .A78
   S464
   2003

 

ปรัชญาวิจัย

ผู้แต่ง : รัตนะ บัวสนธ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

   Q
   180
   .A1
   ร374
   2551