ข้อเสนอแนะทั่วไปที่รับรองโดยคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีสำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.

   K
   3243
   .A38
   ข291
   2545

 

ข้อเสนอแนะทั่วไปที่รับรองโดยคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติสำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.

   K
   3242
   .A38
   ข291
   2545

 

Eliminating female genital mutilation : an interagency statement OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCR,UNICEF, UNIFEM, WHO

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva : World Health Organization, c2008.

   G
   N
   484
   E426
   2008

 

Complaint procedures

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2006.

   K
   3240
   .4
   H918
   2006

 

Recommended principles and guidelines on human rights and human trafficking

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2002.

   K
   3241
   .A6
   R311
   2002

 

HIV/AIDS and human rights international guidelines : third international consultation on HIV/AIDS and human rights : Geneva, 25-26 July 2002

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations, 2003.

   K
   3242
   .A55
   I612
   2003

 

Minority rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2006.

   K
   3240
   .4
   H918
   2006

 

The rights of indigenous peoples

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2001.

   K
   3240
   .4
   H918
   2001

 

Combating torture

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2002.

   K
   3240
   .4
   H918
   2002

 

Extrajudicial, summary or arbitrary executions

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations, 2006.

   K
   3240
   .4
   H918
   2006

 

Civil and political rights : the human rights committee

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2005.

   K
   3240
   .4
   H918
   2005

 

The rights of migrant workers

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Office of the High Commissioner for Human Rights, 2004.

   K
   3240
   .4
   H918
   2004

 

The working group on arbitrary detention

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Office of the High Commissioner for Human Rights, 2006.

   K
   3240
   .4
   H918
   2006

 

Seventeen frequently asked questions about United Nations : special rapporteurs

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2001.

   K
   3240
   .4
   H918
   2001

 

Human rights defenders : protecting the right to defend human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2006.

   K
   3240
   .4
   H918
   2006

 

Background papers : expert meeting on HIV/AIDS and human rights in Asia-Pacific, Bangkok, 23-24 March 2004

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asia-Pacific Regional Office, United Nations, 2004.

   R
   A
   644
   .A25
   E965
   2004

 

ความเห็นทั่วไปที่รับรองโดยคณะกรรมการต่อต้านการทรมานสำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.

   K
   5304
   .A35
   ค181
   2545

 

   K
   3242
   .A55
   I612
   1998

 

The impact of mercenary activities on the right of peoples to self-determination

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Office of theUnited Nations High Commissioner for Human Rights, 2002.

   K
   3240
   .4
   H918
   2002