โสวัฒนธรรมอีสานในงานวิจัย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.

   D
   S
   568
   ส161
   2558

 

การเข้าถึงความยุติธรรมในชั้นงานสอบสวน : กรณีความรุนแรงต่อผู้หญิง : รายงานการศึกษา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2561.

   H
   V
   6626.23
   .T5
   ก442
   2561