เอกสารวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย

ผู้แต่ง : มนวดี ตั้งตรงหฤทัย

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2559

   U
   A
   945
   .T5
   ม157
   2559

 

สองแผ่นดิน

ผู้แต่ง : สมยศ พฤกษาเกษมสุข

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561.

   C
   T
   1548
   .S65
   ส274
   2561

 

Safety guide for journalists : a handbook for reporters in high-risk environments

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Paris : Reporter Without Borders International Secretariat, [2015].

   P
   N
   4784
   .C885
   S128
   2015