ท้องไม่พร้อม : แนวทางการปรึกษาทางเลือกคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่สนใจ

ผู้แต่ง : สินีพร มฤคพิทักษ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง, 2558.

   H
   Q
   766
   .8
   ส727
   2558

 

ทฤษฎีองค์การ : มุมมองต่างกระบวนทัศน์

ผู้แต่ง : ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แซทโฟร์ พริ้นติ้ง, 2561.

   H
   D
   58
   .8
   ท478
   2561

 

กรรมสิทธิ์

ผู้แต่ง : อานนท์ มาเม้า

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.

   K
   PT
   654
   อ623
   2562

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ผู้แต่ง : หยุด แสงอุทัย

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.

   K
   PT
   68
   ห257
   2560

 

Every human has rights : a photographic declaration for kids

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Washington, D.C. : National Geographic, [2009].

   J
   C
   571
   E935
   2009

 

แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย

ผู้แต่ง : วิสุทธิ์ โพธิแท่น,^d2493-

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักฝึกอบรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า, 2551.

   J
   Q
   1745
   ว794
   2551

 

คดีเยาวชนและครอบครัว

ผู้แต่ง : ปพนธีร์ ธีระพันธ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561.

   K
   PT
   4720
   .A28
   ป161
   2561

 

   D
   S
   582
   .7
   ธ129
   2561

 

นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แต่ง : ดาริน คงสัจวิวัฒน์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.

   J
   Q
   1749
   .T5S8
   ด429
   2561

 

The ombudsman, good governance, and the international human rights system

ผู้แต่ง : Reif, Linda C.

สถานที่พิมพ์ : Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2004.

   J
   F
   1525
   .O45
   R361
   2004

 

U.N. Covenant on Civil and Political Rights : CCPR commentary

ผู้แต่ง : Nowak, Manfred,^d1950-

สถานที่พิมพ์ : Arlington, Va., U.S.A. : N.P. Engel, [1993].

   K
   3238
   .31966
   N946
   1993

 

Human rights NGOs in East Africa : political and normative tensions

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Philadelphia : University of Pennsylvania Press, [2009].

   J
   Q
   2945
   .A91
   H918
   2009

 

Inventing human rights : a history

ผู้แต่ง : Hunt, Lynn, ^d1945-

สถานที่พิมพ์ : London : W. W. Norton, 2008.

   J
   C
   585
   H941
   2008

 

Universal rights down to earth

ผู้แต่ง : Ford, Richard T.^q(Richard Thompson)

สถานที่พิมพ์ : New York ;

   J
   C
   571
   F711
   2012

 

The crisis caravan : what's wrong with humanitarian aid?

ผู้แต่ง : Polman, Linda

สถานที่พิมพ์ : New York : Metropolitan Books, c2010.

   H
   V
   553
   P777
   2010

 

In search of a better world : a human rights odyssey

ผู้แต่ง : Akhavan, Payam

สถานที่พิมพ์ : [Toronto, Ontario] : House of Anansi Press, 2017.

   J
   C
   571
   A315
   2017

 

Not enough : human rights in an unequal world

ผู้แต่ง : Moyn, Samuel

สถานที่พิมพ์ : Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press, 2018.

   J
   C
   571
   M938
   2018

 

The last utopia : human rights in history

ผู้แต่ง : Moyn, Samuel

สถานที่พิมพ์ : Cambridge, Mass. : Belknap Press of Harvard University Press, 2012.

   J
   C
   571
   M937
   2012

 

Evidence for hope : making human rights work in the 21st century

ผู้แต่ง : Sikkink, Kathryn,^d1955-^eauthor

สถานที่พิมพ์ : Princeton : Princeton University Press, [2017].

   J
   C
   571
   S579
   2017

 

Can educators make a difference? : experimenting with, and experiencing, democracy in education

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Charlotte, NC : Information Age Pub., c2012.

   L
   C
   1091
   C212
   2012