40 สัปดาห์มหัศจรรย์กำเนิดชีวิตใหม่

ผู้แต่ง : ทัดทอง เตียตระกูล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : Feel good, 2560.

   R
   G
   551
   ท341
   2560

 

Everyday life : two nations. one frienship : 180 years

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : United States of America Embassy, 2013.

   T
   R
   654
   E936
   2013

 

Atlas of sustainable development goals 2017 : from world development indicators

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Washington, DC : World Bank Group, 2017.

   G
   1046
   .G1
   A881
   2017

 

Revealing the rainbow: the human rights situation of Southeast Asia's LGBTIQ communities and their defenders

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Phnom Penh : Destination Justice, 2017.

   H
   Q
   73.3
   .A785
   R449
   2017

 

ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2560.

   D
   S
   586
   ธ112
   2560

 

   B
   Q
   4910
   ส243
   2558

 

มูลนิธิที่ทรงก่อตั้ง สมาคม มูลนิธิ องค์กร และสโมสร ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2560.

   D
   S
   586
   ม686
   2560

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ., 2552.

   J
   Q
   1746
   .Z13E83
   ป353
   2552

 

รายงานผลการวิจัยเรื่องสิ่งจำเป็นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2552

   H
   V
   8855
   ร451
   2552

 

รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง การควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการเมือง, 2560.

   J
   Q
   1745
   ร453
   2560

 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ, 2558.

   K
   PT
   2064.52015
   A3
   ร398
   2558

 

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2561.

   Q
   180
   .T5
   ม223
   2561

 

Annual judicial statistics, Thailand 2017 (B.E. 2560)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Office of the Judiciary, 2017.

   K
   PT
   1576
   .A15
   A615
   2017

 

รายงานประจำปี 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560.

   S
   471
   .T5
   ส131
   2560

 

เทวะวงศ์ฯ สาร

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ, 2560.

   J
   Z
   1405
   ท644
   2560

 

หอยเบี้ยที่เป็นเงินตรา

ผู้แต่ง : นวรัตน์ เลขะกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2558.

   C
   J
   3606
   น299
   2558