D
   S
   575
   บ561
   2559

 

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ ที่ไหนก็เอาอยู่

ผู้แต่ง : มนัสวี ศระศรางค์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : 7D Academy, 2561.

   H
   F
   5549.5
   .I6
   ม171
   2561

 

จ้างงานและจัดการอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

ผู้แต่ง : สุพจน์ นาคสวัสดิ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซนเตอร์, 2561.

   H
   F
   5549
   ส827
   2561

 

รู้อะไรไม่สู้รู้ดาต้า

ผู้แต่ง : ไวเจนด์, แอนเดรียส

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, 2561.

   H
   M
   851
   ว965
   2561

 

วิธีปั่นหัวคนด้วยสถิติ

ผู้แต่ง : ฮัฟฟ์, ดาร์เรลล์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2559.

   H
   A
   29
   ฮ251
   2559

 

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.

   J
   F
   1358
   .T5
   ส282
   2561

 

วัฒนธรรมพีระมิดกับการทำให้เป็นประชาธิปไตย

ผู้แต่ง : ชนิดา จิตตรุทธะ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.

   J
   A
   75
   .7
   ช152
   2559

 

การเมืองกับการปกครองของไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : พระนครศรีอยุธยา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559.

   J
   Q
   1745
   ก497
   2559

 

การวิเคราะห์การเมือง : ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

ผู้แต่ง : เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2560.

   J
   A
   71
   อ878
   2560

 

อาหารต้านมะเร็ง

ผู้แต่ง : ดุลยพร ตราชูธรรม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : อมรินทร์ Cuisine, 2561.

   R
   C
   268
   ด728
   2560

 

การจัดการให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานหลังการเจ็บป่วย

ผู้แต่ง : พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.

   H
   D
   5972.55
   .A6
   พ718
   2559

 

ความโดดเดี่ยวของนักวิ่งระยะไกล

ผู้แต่ง : วิกรานต์ ปอแก้ว

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : สำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม, 2560.

   FIC
   ค181
   ว494
   2560
   

 

คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม ฉบับประชาชน

ผู้แต่ง : อุมาภรณ์ อ่องสอาด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2562.

   K
   PT
   1576
   .A15
   อ846
   2562

 

สุขที่ใจ ใกล้นิดเดียว

ผู้แต่ง : พระไพศาล วิสาโล

สถานที่พิมพ์ : สมุทรปราการ : เนชั่นบุ๊คส์, 2556.

   B
   Q
   4570
   .L5
   พ348
   2556

 

วัฒนธรรมองค์การ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยและปัจจัยกำหนดความสำเร็จทางวัฒนธรรม

ผู้แต่ง : ชนิดา จิตตรุทธะ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.

   H
   D
   58
   .7
   ช152
   2559

 

เครื่องมือประเมินขีดความสามารถของบุคลากร

ผู้แต่ง : อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2561.

   H
   F
   5549.5
   .R3
   อ631
   2561

 

เศรษฐกิจ การเมืองโครงสร้างของรัฐและการพัฒนานโยบายสาธารณะในมุมมองเปรียบเทียบ

ผู้แต่ง : ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.

   H
   97
   ธ151
   2559

 

   D
   S
   663
   อ383
   2560

 

วันสำคัญ ทางประเพณี, วัฒนธรรม และศาสนา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557.

   G
   T
   4878
   ว436
   2557