คู่มือการขอพระราชทานอภัยโทษ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : ส่วนอภัยโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ, [2552].

   H
   V
   9800
   .55
   ค695
   2552

 

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , 2555.

   H
   V
   1448
   .T5
   ค696
   2555

 

The atlas of human rights : mapping violations of freedom around the globe

ผู้แต่ง : Fagan, Andrew

สถานที่พิมพ์ : Berkely, Calif. : University of California Press, 2010.

   J
   C
   571
   F282
   2010

 

10 Principles for the proper management of assemblies : implementation checklist

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : United Nations Special Rapporteur, 2016.

   K
   3256
   .A9
   T289
   2016

 

Methodology for human rights education for the police

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Seoul, Korea : National Human Rights Commission of Korea, 2008.

   H
   V
   7924
   M592
   2008

 

วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2563.

คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา : ระดับปฐมวัย

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2563.

   J
   C
   571.1
   .T5
   ค6911
   2563

 

คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา : ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2563.

   J
   C
   571.1
   .T5
   ค6912
   2563

 

คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา : ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2563.

   J
   C
   571.1
   .T5
   ค6913
   2563

 

คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2563.

   J
   C
   571.1
   .T5
   ค6914
   2563

 

คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2563.

   J
   C
   571.1
   .T5
   ค6915
   2563

 

HR ต้องแคร์ใคร

ผู้แต่ง : กฤติน กุลเพ็ง

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : ไอโอดี คอนเซาท์ติ้ง แอนเทรนนิ่ง, 2561.

   H
   F
   5549.5
   .M3
   ก277
   2561

 

Sourcebook on the workshop of advocacy Asian Human Rights Court

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Teipei : Chang Fo-Chuan Center for the Study of Human Rights, 2019.

   J
   C
   599
   .A78
   S724
   2019

 

   K
   3241
   U581
   2010