วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก

ผู้แต่ง : นคร เสรีรักษ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ฟ้าฮ่าม, 2561.

   H
   62
   น114
   2561

 

เขียวสยาม

ผู้แต่ง : สิงห์ อินทรชูโต

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สยามพิวรรธน์, 2560.

   T
   D
   170
   ส718
   2560

 

รายงานประจำปีสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2558

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2559.

   H
   Q
   1064
   .T5
   ส179
   2558

 

รายงานประจำปี 2561 กรมทรัพยากรธรณี

ผู้แต่ง : กรมทรัพยากรธรณี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2561].

   H
   D
   9506
   .T5
   ท164
   2561

 

รายงานประจำปี 2560 ศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2560].

   K
   PT
   2620
   .A15
   ศ365
   2560

 

รายงานประจำปี 2561 กรมสรรพากร

ผู้แต่ง : กรมสรรพากร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรม, [2561].

   H
   J
   2950
   .55
   ส338
   2561

 

   K
   PT
   1576
   .A15
   ค123
   2561

 

   H
   V
   400
   .55
   พ534
   2561

 

   J
   Q
   1745
   .A55P64
   ค356
   2562

 

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ๊นท์กรุ๊ป, 2560.

   D
   S
   586
   ภ457
   2560

 

ดอกหญ้าไหว : สู่ชีวิตและสังคมเสรี บทเสวนาแห่งสามัญชน 90 ปี ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2560.

   D
   S
   578.32
   .S63
   ด269
   2562

 

ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป, 2558.

   D
   S
   578.32
   .T43
   ศ523
   2558

 

ข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง (ข้อกำหนดกรุงเทพ)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน), 2562.

   H
   V
   9481
   .T5
   ส181
   2562

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2562.

   K
   PT
   2460
   .A31
   ก114
   2562

 

รายงานประจำปี 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้แต่ง : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, [2561].

   J
   Q
   1746
   .Z3
   ล761
   2561

 

Annual judicial statistics, Thailand 2018 (B.E. 2561)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Office of the Judiciary, 2018.

   K
   PT
   1576
   .A15
   A615
   2018

 

ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2562 : ความหวังและอนาคตประเทศไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2560.

   D
   S
   578.32
   .P94
   ป472
   2562

 

คู่มือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : งานพิทักษ์เด็ก, [2547?].

   K
   PT
   4224
   ค695
   2547