เสียงของความหวัง : เรื่องเล่าผู้หญิงเพื่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [ปัตตานี] : โครงการผู้หญิงภาคประชาสังคมภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพแก่ชาย และหญิงที่เปราะบางในภาคใต้ของประเทศไทย, 2555.

   H
   N
   700.592
   .S62
   ส948
   2555

 

เสน่ห์ จามริก (2470-2560) กับงานและสังคมไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2560.

   D
   S
   578.32
   .S63
   ส898
   2560

 

โทษประหารชีวิตและความยุติธรรมในภาคใต้ : กรณีศึกษาโทษประหารชีวิต 4 กรณีในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน, 2560.

   H
   V
   8551
   ท881
   2550

 

วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก

ผู้แต่ง : นคร เสรีรักษ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.

   H
   62
   น114
   2555

 

คู่มือการทำงานกับชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง

ผู้แต่ง : ประวิตร โพธิอาศน์

สถานที่พิมพ์ : ลำปาง : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ, 2531.

   D
   S
   570
   .K37
   ป376
   2531

 

คู่มือการทำงานกับชาวเขาเผ่าอีก้อ

ผู้แต่ง : เตือนใจ ดีเทศน์

สถานที่พิมพ์ : ลำปาง : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ, 2531.

   D
   S
   570
   .A35
   ต832
   2531

 

The Penguin atlas of women in the world

ผู้แต่ง : Seager, Joni

สถานที่พิมพ์ : New York : Penguin Books, c2009.

   H
   Q
   1121
   S438
   2009

 

คนเก่งสร้างได้ : อารยโมเดลสมรรถนะ KSL31220

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส มีเดีย, 2559.

   B
   F
   637
   .S4
   ก768
   2559

 

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2561

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรม, [2561].

   T
   D
   187.5
   .T5
   ร451
   2561

 

นวัตกรรม 6.0..Platform..เปลี่ยนอนาคต

ผู้แต่ง : สมคิด ลวางกูร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักกุโสดอ จำกัด, 2561.

   H
   M
   831
   ส234
   2561

 

คู่มือการทำงานกับชาวเขาเผ่าแม้ว

ผู้แต่ง : ชูพินิจ เกษมณี

สถานที่พิมพ์ : ลำปาง : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ, 2531.

   D
   S
   570
   .M5
   ช674
   2531

 

Annual report 2018 National Human Rights Commission of the Republic of Korea

ผู้แต่ง : National Human Rights Commission of the Republic of Korea

สถานที่พิมพ์ : Seoul : National Human Rights Commission of the Republic of Korea, 2018.

   J
   C
   599
   .K6
   N277
   2018

 

รายงานประจำปี 2561 กรมควบคุมมลพิษ

ผู้แต่ง : กรมควบคุมมลพิษ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรม, [2561].

   T
   D
   187.5
   .T5
   ค178
   2561

 

คำถาม 108 เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้แต่ง : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โกโกพริ้นท์ (ไทยแลนด์), 2562.

   J
   Q
   1745
   .A55O4
   ผ7491
   2562

 

การใช้อำนาจเป็นธรรมชาติของมนุษย์

ผู้แต่ง : ประมวล รุจนเสรี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิพัฒนาพลังแผ่นดิน, 2548.

   J
   C
   330
   ป175
   2548

 

   H
   C
   445
   ย366
   2561

 

การจัดการฝึกอบรม

ผู้แต่ง : นพเก้า ณ พัทลุง

สถานที่พิมพ์ : [สงขลา] : ณ พัทลุง, 2561.

   H
   F
   5549.5
   .T7
   น165
   2561

 

ของขวัญแห่งมิตรภาพ : ราชอาณาจักรไทย และ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2361-2561

ผู้แต่ง : เมอร์เรียน, เทรเวอร์ ลูมิส,^dค.ศ. 1987-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, 2561.

   D
   S
   575.5
   .U6
   ม818
   2561