จดหมายเหตุศาลยุติธรรม ภาคที่ 2 พ.ศ. 2453-พ.ศ. 2503

ผู้แต่ง : เธียร เจริญวัฒนา, ^d2467-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2558.

   K
   PT
   1576
   .A15
   ธ761
   2558

 

เพราะเลือกเกิดไม่ได้: แต่จดทะเบียนการเกิดได้

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : เดือนตุลา, 2549.

   H
   Q
   789
   .T5
   พ914
   2549

 

ลายพิมพ์ดีเอ็นเอสากล

ผู้แต่ง : วัชรี อัตถทิพพหลคุณ

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : กรีนดิจิตัลพริ้นท์ติ้ง, 2556.

   R
   A
   1057
   .55
   ว387
   2556

 

คำให้การสุเทพ เทือกสุบรรณ : คดีพรรคไทยรักไทยโกงเลือกตั้ง

ผู้แต่ง : สุเทพ เทือกสุบรรณ

สถานที่พิมพ์ : [กรุงเทพฯ] : พรรคประชาธิปัตย์, 2550.

   J
   Q
   1749
   .A79
   ส781
   2550

 

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม

ผู้แต่ง : ปกป้อง ศรีสนิท

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563.

   K
   PT
   2460
   ป115
   2563

 

เรื่องเล่า...บนขบวนรถไฟสายสุขภาพ

ผู้แต่ง : พิกุล สิทธิประเสริฐกุล

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2558.

   R
   A
   541
   .T5
   พ631
   2558

 

โกงสะบัด โกงสะบัตร

ผู้แต่ง : สุรเชษฐ ชีรวินิจ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คอมฟอร์ม, 2541.

   H
   G
   1643
   ส848
   2541

 

คู่มือประชาชนว่าด้วยการใช้เสรีภาพในการชุมนุม : ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม, 2561.

   K
   PT
   2483
   .A9
   ค695
   2561

 

   K
   PT
   4767
   .A322015
   ก218
   2558

 

สิทธิพลเมืองสิทธิผู้บริโภค 2549-2550

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.

   H
   C
   79
   .C63
   ส721
   2550

 

สันติธานี : วิถีวัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดนใต้

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล, 2556.

   H
   N
   700.592
   .S62
   ส581
   2556

 

สิทธิ (ชีวิต) เหนือสิทธิบัตรยา : ซีแอลของคนไทย

ผู้แต่ง : มุทิตา เชื้อชั่ง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

   R
   M
   671.5
   .T5
   ม627
   2551

 

คำให้การอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ : คดีพรรคประชาธิปัตย์

ผู้แต่ง : อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,^d2507-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : พรรคประชาธิปัตย์, 2550.

   J
   Q
   1749
   .A79
   อ161
   2550

 

ใครว่าไทยละเมิดสิทธิบัตรยา ที่จริงเราเรายังไม่ได้ทำอีกหลายอย่าง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ, 2551.

   R
   M
   671.5
   .T5
   ค979
   2551

 

รพี'47 : มองกฎหมายหลากหลายมุม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ :^รุ่งโรจน์ อินเตอร์กรุ๊ป, ^c2547.

   K
   PT
   74
   ร145
   2547

 

Roads to to death : 4 case studies leading to capital punishment in Thai Criminal Justice

ผู้แต่ง : Pitak Ketdhom

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Union For Civil Liberty (UCL), 2007.

   H
   V
   8551
   P681
   2007

 

กระชากหน้ากากอุตสาหกรรมอาหาร

ผู้แต่ง : ไซม่อน, มิเชล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.

   T
   X
   360
   .U6
   ซ958
   2553

 

Human rights education in Asia-Pacific.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Osaka : The Asia-Pacific Human Rights Information Center, 2019.

   J
   C
   571.1
   .P16
   H964
   2019