รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2552

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, [2552].

   H
   Q
   767
   .9
   ร638
   2552

 

หมู่บ้านชนบทไทย จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2562

ผู้แต่ง : กรมการพัฒนาชุมชน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2562.

   H
   N
   700.55
   .Z9C6
   ก494
   2562

 

The tribe

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [Austin, Texas] : Drafthouse Films, [2015].

   MOV
   T375
   2015
   

 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนสิทธิมนุษยชนของกระทรวงยุติธรรม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2562.

   J
   C
   599
   .T5
   อ885
   2562

 

RESUME ทำเองง๊ายง่าย ได้งานดี๊ดี

ผู้แต่ง : วิศาล พงศกร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพ ฯ : งานดี๊ดี 2560, 2561.

   H
   F
   5383
   ว761
   2561

 

   D
   S
   481
   .G3
   ค333
   2562

 

คำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน : ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561

ผู้แต่ง : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2562.

   K
   PT
   2760
   .A49
   ผ749
   2562

 

บึงหญ้าป่าใหญ่

ผู้แต่ง : เทพศิริ สุขโสภา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2562.

   FIC
   FIC บ379
   ท631
   2562

 

60 พรรษารัตนราชสุดาวิทยาปริทรรศน์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2558.

   D
   S
   578.32
   .T43
   ห112
   2558

 

สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.

   H
   C
   79
   .C63
   ส128
   2552

 

รวมกฎหมายใหม่ปี 2558

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, [2558]

   K
   PT
   13
   ร155
   2558

 

10 เรื่องในเมืองใหญ่

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สารคดี, 2548.

   H
   N
   700.55
   .A8
   ส728
   2548