นิติธรรม : สถานะบุคคลและสิทธิ ความเรียงว่าด้วยคดีสถานะบุคคลและสิทธิ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้ผลัดถิ่น สภาทนายความ, 2554.

   J
   F
   801
   น584
   2554

 

สัญญาของทางราชการ : กฎหมายเปรียบเทียบ

ผู้แต่ง : ชาญชัย แสวงศักดิ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563.

   K
   PT
   2754
   .A9
   ช485
   2563

 

กระบวนการยุติธรรมในมุมมองของคณิต ณ นคร

ผู้แต่ง : คณิต ณ นคร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556.

   K
   PT
   1615
   ค129
   2556

 

   H
   J
   2162
   .55
   ง232
   2560

 

คู่มือระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับประชาชน

ผู้แต่ง : กมล คำเพ็ญ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คัมปาย อิมเมจจิ้ง, 2557.

   H
   F
   1385
   ก131
   2557

 

แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562-2565

ผู้แต่ง : กระทรวงยุติธรรม. สำนักงานกิจการยุติธรรม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2562.

   K
   PT
   1572
   ผ932
   2562

 

ทางออกเชิงระบบกรณีคนไข้ฟ้องหมอ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2551.

   R
   727.45
   ท375
   2551

 

   H
   V
   9096
   .T5
   ม587
   2559

 

แฉเอกสาร "ลับที่สุด" ปราสาทพระวิหาร พ.ศ. 2505-2551

ผู้แต่ง : บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.

   D
   S
   554
   .4
   บ2411
   2551

 

เอกสารวิจัยการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงของกองทัพไทยกับประเทศมหาอำนาจในทศวรรษหน้า

ผู้แต่ง : นิรุจ ดวงปัญญา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2560.

   U
   A
   853
   .T5
   น656
   2560

 

วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2563.