รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมยุคดิจิทัล : ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2565.

   J
   C
   596
   ร451
   2565

 

กฎหมายค้ำประกัน

ผู้แต่ง : นิลุบล เลิศนุวัฒน์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565.

   K
   PT
   900
   น668
   2565

 

เมื่อร่างกลายเป็นเพศ : อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2560.

   H
   Q
   21
   ม851
   2560

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2564)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2565.

   K
   PT
   2064
   .52017
   ศ3641
   2565

 

มรดกวัฒนธรรมกับผู้คน : การอนุรักษ์ที่มีผู้คนเป็นศูนย์กลาง

ผู้แต่ง : ปฏิพล ยอดสุรางค์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2566.

   D
   S
   568
   ป136
   2566

 

ย่อหลักกฎหมายครอบครัว

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ กัมพูสิริ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565.

   K
   PT
   540
   พ993
   2565

 

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้แต่ง : ปวริศร เลิศธรรมเทวี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565.

   K
   PT
   1155
   .A28
   ป492
   2565

 

นิติวิธีว่าด้วยสัญญาทางปกครอง

ผู้แต่ง : มานิตย์ วงศ์เสรี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565.

   K
   PT
   2754
   .A9
   ม453
   2565

 

ความยุติธรรม

ผู้แต่ง : แซนเดล, มิเชล เจ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซอลท์ พับลิชชิ่ง, 2563.

   J
   C
   578
   ซ812
   2563

 

คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฏหมาย

ผู้แต่ง : คนึง ฦๅไชย

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565.

   K
   PT
   500
   ค142
   2565

 

หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

ผู้แต่ง : ดวงเด่น นาคสีหราช

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565.

   K
   PT
   480
   ด174
   2565

 

   N
   7321
   ธ251
   2563

 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

ผู้แต่ง : พนารัตน์ มาศฉมาดล, ^d2524-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565.

   K
   3165
   พ197
   2565

 

   H
   D
   69
   .P75
   ท238
   2558

 

สมุดปกขาวอากาศสะอาด

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เครือข่ายอากาศสะอาด, 2562.

   T
   D
   187.5
   .T5
   ส315
   2562