บันทึกการทูตจีน 10 เรื่อง

ผู้แต่ง : เฉียน, ฉีเชิน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเครือมติชน, 2549.

   D
   S
   779
   .27
   ฉ499
   2549

 

คู่มือการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเคารพสิทธิผู้อื่น : ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, [2558].

   J
   C
   571.1
   .T5
   ก444
   2558

 

การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ, 2562

   B
   J
   1185
   .T5
   ส145
   2562

 

คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิผู้อื่น : สำหรับครูผู้สอน ระดับอาชีวศึกษา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, [2554].

   J
   C
   571.1
   .T5
   ก449
   2554

 

   H
   V
   8073
   น588
   2561

 

วารสารที่ดิน ฉบับพิเศษ 119 ปี

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมที่ดิน, 2563.

   H
   D
   101
   ท532
   2563

 

รายงานประจำปี 2562 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด, 2562.

   H
   G
   4529
   .5
   ธ247
   2562

 

แพ่งพิสดาร.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2542.

   K
   PT
   1706
   .5
   พ966
   2542

 

กะเทาะพื้นที่เปราะบาง แรงงานข้ามชาติบนเส้นทางสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : สมพงศ์ สระแก้ว

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2558.

   H
   D
   8700
   .55
   ส262
   2558

 

ช่วงเวลาแบบคานธี

ผู้แต่ง : ญะฮานเบกลู, รามีน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2558.

   D
   S
   481
   .G3
   ญ119
   2558

 

รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, [2563].

   R
   A
   541
   .T5
   ส743
   2562

 

รายงานประจำปี 2562 ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้แต่ง : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, [2563].

   J
   Q
   1745
   .A55O4
   ผ749
   2562

 

พุทธานุญาตให้อุปสมบทภิกษุณี รู้หมดแล้ว จริงๆ หรือ?

ผู้แต่ง : กาญจนา สุทธิกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์ไทยธิเบต, 2559.

   B
   Q
   6150
   ก426
   2559

 

สรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วยสมานฉันท์และสันติวิธี

ผู้แต่ง : พุทธทาสภิกขุ,^d2449-2536

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2550.

   B
   Q
   4570
   .P4
   พ831
   2550

 

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งหลัง) ประจำปี พ.ศ.2555-2556

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.

   J
   C
   599
   .T5
   ผ935
   2557

 

คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิผู้อื่น : สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, [2554].

   J
   C
   571.1
   .T5
   ก445
   2554

 

คู่มือสำหรับครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมเคารพสิทธิผู้อื่น : ระดับประถมศึกษา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2558.

   J
   C
   571.1
   .T5
   ก446
   2558

 

คู่มือการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเคารพสิทธิผู้อื่น : ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, [2558].

   J
   C
   571.1
   .T5
   ก447
   2558