K
   PT
   4250
   จ465
   2565

 

รายงานผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้แต่ง : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, [2566].

   J
   Q
   1745
   .A55O4
   ผ749
   2565

 

คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท

ผู้แต่ง : จันตรี สินศุภฤกษ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565.

   K
   PT
   1045
   จ242
   2565

 

ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน

ผู้แต่ง : ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565.

   K
   3240
   ต237
   2565

 

กฎหมายมหาชน

ผู้แต่ง : สุวิทย์ ปัญญาวงศ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565.

   K
   3150
   .A9
   ส881
   2565

 

คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ วายุภาพ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565.

   K
   PT
   1572
   พ993
   2565

 

คู่มือสอบกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

ผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ :^วิญญูชน,^c2565.

   K
   PT
   1675
   .A9
   อ261
   2565

 

กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้แต่ง : ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565.

   K
   PT
   3670
   ศ721
   2565

 

   K
   PT
   2070
   ป621
   2562

 

รายงานประจำปี 2564 สำนักงานอัยการสูงสุด

ผู้แต่ง : สำนักงานอัยการสูงสุด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานอัยการสูงสุด, [2564].

   K
   PT
   1615
   .A15
   อ569
   2564

 

โลกของคนไร้บ้าน

ผู้แต่ง : บุญเลิศ วิเศษปรีชา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2560.

   H
   V
   4602.55
   .A4
   บ564
   2560

 

เอควิตี้ : หลักแห่งความยุติธรรมในกฎหมายอังกฤษ

ผู้แต่ง : สุรัชดา รีคี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565.

   K
   D674
   ส857
   2565

 

ประมวลกฎหมายแรงงาน

ผู้แต่ง : พัลลอง มั่นดี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565.

   K
   PT
   1362
   พ581
   2565