ตามรอยอุดมคติ โกมล คีมทอง : รวมทัศนะและบทบาทของปาฐกมูลนิธิโกมลคีมทอง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2564.

   A
   C
   159
   .K8
   ต341
   2564

 

พลิกโฉมท้องถิ่น บินนอกกรอบ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : ชลบุรี : สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ, 2563.

   J
   S
   7153.4
   .A1
   ช748
   2563

 

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ถึง 25 พฤษภาคม 2564)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2564.

   J
   C
   580
   .T5
   บ128
   2564

 

COVID-19 กับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก ภายใต้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

ผู้แต่ง : พูนสุข พูนสุขเจริญ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม, 2564.

   J
   C
   591
   พ863
   2564

 

Democracy, development and human rights challenges for lawyers : a report of a consultation Puncak, Indonesia 9-13 January 1995

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asian Forum for Human Rights Development (FORUM-ASIA) and The Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI), 1995.

   J
   C
   599
   .A78
   D383
   1995

 

การจัดการเชิงกลยุทธ์

ผู้แต่ง : สุดใจ วันอุดมเดชาชัย

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สามลดา, 2556.

   H
   D
   30
   .28
   ส766
   2556

 

รวมบทความทางวิชาการของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการประชุมระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2562.

   K
   PT
   2620
   .A9
   ศ364
   2562

 

นโยบายแห่งชาติและแนวทางปฏิบัติการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2558

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2561.

   H
   62
   .H9
   น199
   2561

 

Problems of democratic transition and consolidation : southern Europe, South America, and post-communist Europe

ผู้แต่ง : Linz, Juan J.^q(Juan José), ^d1926-

สถานที่พิมพ์ : Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1996.

   J
   C
   421
   L762
   1996

 

กฎหมายที่ควรรู้

ผู้แต่ง : สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์, 2558.

   K
   PT
   68
   บ262
   2558

 

The world is flat : a brief history of the globalized world in the twenty-first century

ผู้แต่ง : Friedman, Thomas L.

สถานที่พิมพ์ : London : Allen Lane, 2005.

   H
   M
   846
   F911
   2005

 

Beyond voluntarism : human rights and the developing international legal obligations of companies

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Versoix : International Council on Human Rights Policy, 2002.

   K
   1322
   B573
   2002

 

รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2564

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2564.

   K
   PT
   2640
   .A57
   ร155
   2564

 

เสน่ห์ จามริก (2470-2565) กับงานและสังคมไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2565.

   D
   S
   578.32
   .S63
   ส898
   2565

 

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แต่ง : กอบกุล รายะนาคร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.), 2558.

   K
   PT
   3129
   ก358
   2558