แนวทางเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง : ภัทรพร คงบุญ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2561.

   H
   Q
   1061
   ภ367
   2561

 

จากห้องเรียนสู่โลกกว้าง เล่ม 2 : เขา เรา คน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

   P
   N
   4775
   จ291
   2561

 

เสี่ยว

ผู้แต่ง : จารุวัฒน์ เกียรติวงศ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิทุนการศึกษาเอเชียในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2555.

   H
   N
   700.592
   .C6
   จ338
   2555

 

Legal commentary to the ICJ Berlin Declaration : counter-terrorism, human rights and the rule of law

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva : International Commission of Jurists, 2008.

   H
   V
   6431
   L496
   2008

 

กายหายไข้ ใจหายทุกข์

ผู้แต่ง : พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),^d2481-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กลุ่มเพื่อนพัฒน์ ผลิตสื่อเพื่อสันติภาพ, 2544.

   B
   Q
   4570
   .L5
   พ335
   2544

 

   K
   PT
   80
   .C65
   ม453
   2553

 

ธุรกิจจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.

   H
   D
   5856
   .T5
   ธ716
   2553

 

Decolonization and the evolution of international human rights

ผู้แต่ง : Burke, Roland

สถานที่พิมพ์ : Philadelphia : University of Pennsylvania Press, ^cc2010.

   J
   C
   571
   B959
   2010

 

Emerging forces in environmental governance

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations Publications, c2004.

   G
   E
   170
   E535
   2004

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561.

   K
   PT
   2064
   .52017
   ร355
   2561

 

รายงานประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, [2560].

   H
   C
   79
   .C63
   ค671
   2560

 

รายงานประจำปี 2561 กรมชลประทาน

ผู้แต่ง : กรมชลประทาน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมชลประทาน, [2561].

   H
   D
   1741
   .T5
   ช225
   2561

 

รายงานประจำปี 2561 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด, 2561.

   H
   G
   4529
   .5
   ธ247
   2561

 

รายงานประจำปี 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผู้แต่ง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2561.

   H
   C
   79
   .I55
   ท592
   2561

 

Get out

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Universal City, California : Universal Pictures Home Entertainment, 2017.

   MOV
   G394
   2017
   

 

   K
   PT
   2764
   .A9
   ช486
   2562

 

Responsibility in world business : managing harmful side-effects of corporate activity

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations University Press, c2004.

   H
   D
   60
   R434
   2004

 

Interlinkages and the effectiveness of multilateral environmental agreements

ผู้แต่ง : Chambers, W. Bradnee

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations University Press, c2008.

   K
   3585
   C444
   2008

 

พระราชอำนาจ

ผู้แต่ง : ประมวล รุจนเสรี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สุเมธ รุจนเสรี, 2548.

   J
   Q
   1745
   ป175
   2548

 

ปฏิรูปที่ดินกระจายสิทธิการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.), 2545.

   H
   D
   1251
   ป138
   2545