วิ.อาญาพิสดาร

ผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2559.

   K
   PT
   4606
   .5
   ว558
   2559

 

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559.

   K
   PT
   494
   พ993
   2559

 

รวมข้อสอบภาค ก ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป

ผู้แต่ง : ชลสิทธิ์ ชาญนุชิต

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ชัวร์กรุ๊ปเซ็นเตอร์, 2558.

   J
   Q
   1745
   .A55E9
   ช229
   2558

 

ความรู้รอบตัว

ผู้แต่ง : วิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : พ.ศ.พัฒนา, [2556].

   J
   Q
   1746
   ว786
   2556

 

คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook) ของธุรกิจการโรงแรม

ผู้แต่ง : สฤณี อาชวานันทกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560.

รายงานศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)

ผู้แต่ง : สฤณี อาชวานันทกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560.

Investing in a research revolution for LGBTI inclusion

ผู้แต่ง : Badgett, Mary Virginia Lee

สถานที่พิมพ์ : Washington, D.C. : World Bank Group, 2016.

   H
   Q
   76
   .5
   B135
   2016

 

กฎหมายมหาชน.

ผู้แต่ง : บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.

   K
   3150
   .A9
   บ241
   2560

 

สรุปสอบก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558.

   J
   Q
   1745
   .A55E9
   ส327
   2558

 

Executive summary strategic plan of the National Human Rights Commission of Thailand (NHRCT), B.E. 2560 - 2565 (2017-2022)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Office of the National Human Rights Commission of Thailand, 2017.

   J
   C
   580
   .T5
   S898
   2017

 

แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560.

   J
   C
   580
   .T5
   ผ931
   2560

 

รายการตรวจสอบ (checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม

ผู้แต่ง : สฤณี อาชวานันทกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560.

   H
   D
   60
   ส357
   2560