พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข, 2562.

   K
   PT
   3113
   .A25
   ร155
   2562

 

มาตรฐานสากลในการปฏิบัติหน้าที่ของอัยการ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด, 2565.

   K
   5425
   ม435
   2565

 

   K
   PT
   2064.52017
   K5
   ป269
   2565

 

   H
   D
   1698
   .T5
   น577
   2565

 

วังสงวนในลุ่มน้ำอิง : การจัดการเขตอนุรักษ์พันธ์ุปลาโดยชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำและวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำอิง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ, 2558.

   S
   H
   327
   .7
   ว373
   2558

 

   S
   H
   327
   .7
   ก528
   2563

 

การจัดการลุ่มน้ำอิงอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, 2562.

   Q
   H
   193
   ก446
   2562

 

พื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิงกับการเก็บกักคาร์บอนเครดิต

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต, 2564.

   Q
   H
   87
   .3
   พ816
   2564

 

แนวทางการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2557.

   J
   Q
   1745
   น927
   2557

 

รายงานการค้ามนุษย์ ด้านดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ประจำปี 2565

ผู้แต่ง : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2565.

   H
   V
   1448
   .T5
   ต364
   2565

 

กฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชน

ผู้แต่ง : ภัทราวรรณ รัตนเกษตร

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : นันทพันธ์พริ้นติ้ง, 2565.

   K
   PT
   4720
   ภ378
   2565

 

สันติสุขภายใต้วิถีที่แตกต่าง

ผู้แต่ง : นักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 4

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 2565.

   J
   Z
   5584
   .T5
   ส587
   2565