Introduction to No. 112 : 12 คำถามเพื่อทำความเข้าใจกฎหมายอาญา มาตรา 112

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน, [2564?].

   K
   PT
   4438
   อ742
   2564

 

ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และความเสมอภาคระหว่างเพศในรัฐธรรมนูญไทย (พุทธศักราช 2475-2560)

ผู้แต่ง : มาลี พฤกษ์พงศาวลี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565.

   H
   M
   821
   ม511
   2565

 

30 ปี เส้นทางสู้สู่ประกันสังคม

ผู้แต่ง : จะเด็จ เชาวน์วิไล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล, 2564.

   H
   D
   7222
   .55
   จ213
   2564

 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎที่เกี่ยวข้อง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2564.

   K
   PT
   2840
   .A311996
   พ371
   2564

 

   H
   N
   700
   .55
   ก494
   2565

 

ห้องเช่าหมายเลข 112

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน, 2565.

   D
   S
   575
   ห374
   2565

 

   H
   V
   9800
   .55
   ร415
   2564

 

ประชามติ : ที่มาและพัฒนาการ

ผู้แต่ง : ชาย ไชยชิต

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565.

   J
   F
   491
   ช523
   2565

 

สิทธิและกฎหมายก่อตั้งครอบครัวของบุคคลหลากหลายทางเพศในประเทศไทย

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ กัมพูสิริ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565.

   H
   Q
   76
   .25
   พ992
   2565

 

ระบบการออกเสียงประชามติ

ผู้แต่ง : ชาย ไชยชิต

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565.

   J
   F
   491
   ช523
   2565

 

พหุวัฒนธรรมและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แต่ง : สุชาติ เศรษฐมาลินี

สถานที่พิมพ์ : ยะลา : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2565.

   H
   M
   1271
   ส761
   2565

 

ผู้หญิงมุสลิมในพื้นที่สาธารณะ เสียงสะท้อน ประสบการณ์ และความหวังในชายแดนภาคใต้

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : ปัตตานี : เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (CIVIC WOMEN), 2566.

   H
   Q
   1236.5
   .T5
   ศ622
   2566

 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศึกษาบทบาทผู้หญิงมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่สาธารณะในบริบทของศาสนาอิสลาม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : ปัตตานี : เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (CIVIC WOMEN), 2566.

   H
   Q
   1236.5
   .T5
   ศ621
   2566