ตู้พระทำ สวนครัวนำสุข : ในยุค COVID-19

ผู้แต่ง : สำนักงานพระพุทธศาสนา

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : สำนักงานพระพุทธศาสนา, 2563.

   H
   C
   445
   ส691
   2563

 

สถานการณ์การทุจริตประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้แต่ง : มงคล วุฒินิมิตร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2563.

   J
   Q
   1745
   .A55C6
   ม115
   2563

 

พลวัตการกระจายอำนาจในประเทศไทยจาก พ.ศ. 2535-2561

ผู้แต่ง : ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

   J
   S
   7153.3
   .A8
   ศ735
   2562

 

   J
   Q
   1745
   ศ754
   2563

 

   R
   A
   643
   .8
   ร451
   2562

 

ภูมิคุ้มกันการทุจริต

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, 2563.

   J
   Q
   1745
   .A55C6
   ภ664
   2563

 

   K
   PT
   3534
   .A9
   ร158
   2557

 

   J
   Q
   1745
   .A55C6
   ร4512
   2562

 

   J
   Q
   1748
   ก279
   2562