การจัดการสำนักงาน

ผู้แต่ง : เนตร์พัณณา ยาวิราช

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2559.

   H
   F
   5547
   .T5
   น784
   2559

 

โทษประหารชีวิต

ผู้แต่ง : สุมนทิพย์ จิตสว่าง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

   H
   V
   8694
   ส841
   2561

 

แนวข้อสอบ ก.พ. ปีล่าสุด พิชิตข้อสอบเต็ม 100%

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2561.

   J
   Q
   1745
   .A55E9
   น927
   2561

 

กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ผู้แต่ง : สุมิตร สุวรรณ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561.

   H
   F
   5549.5
   .M3
   ส843
   2561

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับทันสมัย

ผู้แต่ง : น้ำแท้ มีบุญสร้าง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, [2549].

   K
   PT
   494
   น522
   2549

 

เทคนิคทำสไลด์ นำเสนออะไรก็ผ่านใน 3 นาที

ผู้แต่ง : มะเอะดะ, คะมะริ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561.

   H
   F
   5718
   .22
   ม269
   2561

 

การสื่อสารภายในองค์การ แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้

ผู้แต่ง : เจษฎา นกน้อย

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.

   H
   D
   30
   .3
   จ755
   2559

 

นโยบายของไทยต่อสิงคโปร์

ผู้แต่ง : สุรพงษ์ ชัยนาม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561.

   D
   S
   575.5
   .S6
   ส852
   2561

 

   H
   D
   66
   ล783
   2561

 

   J
   Q
   1745
   .A55E9
   ก673
   2561

 

ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ

ผู้แต่ง : สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561.

   J
   F
   1001
   ส731
   2561

 

คู่มือเก็งข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบัน The Best Center, [2562].

   J
   Q
   1745
   .A55E9
   ค695
   2562

 

ปัญหาการสื่อสารในสังคมและองค์การ

ผู้แต่ง : ชัยนันท์ นันทพันธ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2559.

   H
   D
   30
   .3
   ช387
   2559

 

การเมือง : ความรู้ฉบับพกพา

ผู้แต่ง : มิน็อก, เคนเนธ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2559.

   J
   A
   71
   ม579
   2559

 

เจาะเวลาหาจิ๋นซี ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : หวงอี้

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2554.

FIC
   FIC
   จ721
   ห353
   2554
   

 

TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก : a quick score booster

ผู้แต่ง : ธนภัทร ภวชโลทร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ธ. ภวชโลทร, 2562.

   P
   E
   1449
   ธ152
   2562

 

การสื่อสารในองค์การ

ผู้แต่ง : ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561.

   H
   D
   30
   .3
   ณ311
   2561

 

จิตวิทยาองค์การ

ผู้แต่ง : รัตติกรณ์ จงวิศาล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

   H
   F
   5548
   .8
   ร365
   2561

 

รายงานประจำปี 2562 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ผู้แต่ง : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, [2562].

   J
   C
   571
   ค671
   2562