ความฝันของเด็กชายก้อนเมฆ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมองค์การระหว่างประเทศ, 2561.

   FIC
   ค181
   ก169
   2561
   

 

UNICEF for every child

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : UNICEF, 2018.

   H
   V
   703
   U581
   2018

 

Allegiant

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : California : Summit Entertainment, 2015.

   MOV
   A528
   2016
   

 

ผู้หญิงต้องการอะไรในกระบวนการยุติธรรม : อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, [2552].

   
   
   
   
   

 

CSI: Miami.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Hollywood, Calif. : Paramount Pictures, 2002

   MOV
   C890M
   2002
   v.1

 

The Lorax

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [United States] : Universal Studios Home Entertainment, 2012.

   MOV
   L882
   2012
   

 

นิทานส่งเสริมสิทธิเด็ก เรื่อง มดจิ๋วสีรุ้ง

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2561.

   FIC
   น597
   ส723
   2561
   

 

คู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2561.

   H
   F
   5741
   ค695
   2561

 

คู่มือการประเมินคุณค่าและการรับมอบเอกสารจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2560.

   C
   D
   965
   .T5
   ค695
   2560

 

ฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ : หนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2560.

   D
   S
   577
   ฟ451
   2560

 

ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย : วิถีชีวิต

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2560.

   D
   S
   577
   ป353
   2560

 

Global study on homicide : gender related killing of women and girls

ผู้แต่ง : United Nations Office on Drugs and Crime

สถานที่พิมพ์ : Vienna : UNODC, 2018.

   H
   V
   6515
   G562
   2018

 

หลักการและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเอกสารภาครัฐ

ผู้แต่ง : วิศปัตย์ ชัยช่วย

สถานที่พิมพ์ : ขอนแก่น : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561.

   H
   F
   5741
   ว751
   2561

 

The Hunger Games : Mockingjay, Part 2

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [United States] : Lionsgate, 2015.

   MOV
   H936
   2015
   

 

หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

   C
   D
   973
   .D53
   ห321
   2561

 

หลากหลายคือหนึ่งเดียว

ผู้แต่ง : กระทรวงการต่างประเทศ. กรมองค์การระหว่างประเทศ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมองค์การระหว่างประเทศ, 2561.

   K
   3238
   .A1
   ห332
   2561