หลักกฎหมายครอบครัว

ผู้แต่ง : ประสพสุข บุญเดช

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559.

   K
   PT
   540
   ป3941
   2559

 

ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรมค้ำจุนประชาธิปไตยห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563.

   K
   PT
   2620
   ศ365
   2563

 

7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้ / ปาตานี

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

   H
   N
   700.592
   .S6
   จ688
   2562

 

ของกินอยู่ใกล้ ของใช้ครบ : พลวัตตลาดสดและตลาดนัดในเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่นอีสาน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), 2563.

   H
   F
   5475
   .T5
   ข281
   2563

 

บทบาทของรัฐบาลในสายตาประชาชน

ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563.

   J
   Q
   1745
   ถ282
   2563

 

ฉากใหม่การเลือกตั้งไทย : การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ใน 7 จังหวัด

ผู้แต่ง : ณัชชาภัทร อมรกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2563.

   J
   Q
   1749
   .A5
   ณ259
   2563

 

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า : สมรรถนะองค์กรกับการสร้างนวัตกรรมท้องถิ่น

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2563.

   J
   S
   7153.3
   .A2
   บ736
   2563

 

ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำ

ผู้แต่ง : ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.

   J
   Q
   1746
   ศ735
   2558

 

คดีล้นศาล นักโทษล้นคุก ปัญหาจุกอก กระบวนการยุติธรรมไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, 2558.

   K
   PT
   1654
   ก525
   2558

 

คำอธิบายหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้แต่ง : คณาธิป ทองรวีวงศ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564.

   K
   PT
   3042
   ค127
   2564

 

ดุลยภาพทางการเมืองดุลยภาพทางสังคม

ผู้แต่ง : นิยม รัฐอมฤต

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.

   J
   Q
   1745
   น641
   2558

 

รูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย

ผู้แต่ง : ภูมิ มูลศิลป์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.

   J
   Q
   1747
   .7
   ภ664
   2558

 

   K
   PT
   1572
   บ153
   2563

 

รวมกฎหมายประจำปี พุทธศักราช 2558

ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2558.

   K
   PT
   12
   ส691
   2558

 

คู่มือการส่งกลับและการคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2562.

   H
   V
   1448
   .T5
   ค695
   2562

 

รักนวลสงวนสิทธิ์

ผู้แต่ง : ภาวิณี บุนนาค

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2563.

   H
   Q
   1236.5
   .T5
   ภ478
   2563

 

การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564.

   K
   PT
   1650
   ส832
   2564