พื้นที่สาธารณะข้ามชาติ การเมืองเรื่องพื้นที่ของแรงงานอพยพไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ /^eอัมพร จิรัฐติกร

ผู้แต่ง : อัมพร จิรัฐติกร

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.

   D
   S
   570
   .S52
   อ555
   2558

 

ปรัชญาเกรียน สมบัติ บุญงามอนงค์

ผู้แต่ง : ธิติ มีแต้ม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ไชน์ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์, 2561.

   J
   Q
   1745
   ธ586
   2561

 

เขตแดน เรา/เขา และเรื่องราวของการเลือกปฏิบัติ

ผู้แต่ง : สุทธิดา มะลิแก้ว

สถานที่พิมพ์ : [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์, [2561].

   H
   M
   821
   ส773
   2561

 

หลักและทฤษฎีการสอบสวน

ผู้แต่ง : จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2563.

   H
   V
   8073
   จ223
   2563

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทางกฎหมาย

ผู้แต่ง : ชัชชม อรรฆภิญญ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2561.

   P
   E
   1116
   .L3
   ช352
   2561

 

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

ผู้แต่ง : ภัทรมน สาตรักษ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563.

   P
   E
   1116
   .L3
   ภ371
   2563

 

สังคมกับกฎหมาย

ผู้แต่ง : ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563.

   K
   375^
   ท189
   2563

 

พูดอังกฤษรายวันก้าวทันอาเซียน

ผู้แต่ง : สิริบุปผา อุทารธาดา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2556.

   P
   E
   1131
   ส646
   2556

 

21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : แฮรารี, ยูวัล โนอาห์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2562.

   C
   B
   428
   ฮ865
   2562

 

เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ

ผู้แต่ง : แฮรารี, ยูวัล โนอาห์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2561.

   C
   B
   113
   .H4
   ฮ861
   2561

 

   K
   PT
   2460
   บ153
   2562

 

วินัยข้าราชการ

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ อาจรักษา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพ : นิติธรรม, 2562.

   J
   Q
   1746
   .Z13D5
   พ994
   2562

 

การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

ผู้แต่ง : คำนาย อภิปรัชญาสกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โพกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2560.

   H
   D
   58
   .9
   ค357
   2560

 

การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น

ผู้แต่ง : โกวิทย์ พวงงาม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2562.

   H
   N
   700.55
   .Z9C6
   ก952
   2562

 

คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับโรคโควิด (COVID-19)

ผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563.

   K
   PT
   3082
   .C87
   ส832
   2563

 

ลงเรือแป๊ะ

ผู้แต่ง : วิษณุ เครืองาม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2562.

   D
   S
   570
   .6
   ว768
   2562

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

ผู้แต่ง : ดวงเด่น นาคสีหราช

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563.

   P
   E
   1116
   .L3
   ด174
   2563

 

จิ๊กซอว์ กฎหมายอาญา

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2563.

   K
   PT
   3800
   ส284
   2563

 

ทฤษฎีอาญา ทฤษฎีโทษ และกระบวนการขั้นพื้นฐาน

ผู้แต่ง : อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562.

   K
   PT
   3800
   อ262
   2562