การเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง : ทางออกของการเมืองไทย

ผู้แต่ง : จุมพล หนิมพานิช

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

   J
   Q
   1745
   จ638
   2562

 

   J
   Z
   5578
   C775
   2015

 

Rights and responsibilities-between text and content : a proceeding

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan : Universiti Islam Malaysia, 2017.

   H
   Q
   1750
   .6
   R571
   2017

 

Economic inclusion of LGBTI groups in Thailand

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Washington DC : The World Bank, 2018.

   H
   Q
   76.3
   .T5
   E194
   2018

 

แผ่นดินจึงดาล : การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ประชาไท มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน, 2560.

   J
   Q
   1745
   ผ934
   2560

 

   H
   Q
   76.3
   .T5
   N576
   2016

 

ผู้ต้องขังหญิง : สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย

ผู้แต่ง : กฤตยา อาชวนิจกุล

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคมและสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.

   H
   V
   9402.55
   .A5
   ก276
   2558

 

การสอบสวน

ผู้แต่ง : อุทัย อาทิเวช

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพ : วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2562.

   H
   V
   8073
   อ819
   2562

 

รู้เท่าทัน...การก่อการร้าย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ, 2555.

   H
   V
   6431
   ร721
   2555

 

Behind the walls : a look at conditions in Thailand's prisons after the coup

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Paris : International Federation for Human Rights, 2017.

   H
   V
   9800
   .55
   B419
   2017

 

แค่เห็นคุณค่าในตนเองให้เป็น ชีวิตคุณจะ Happy มาก

ผู้แต่ง : ยุน ฮงกยุน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.

   B
   F
   637
   .S8
   ย381
   2561

 

   E
   912
   ม456
   2561

 

Freedom of expression and public order : training manual

ผู้แต่ง : Clavaud, Paul Daudin

สถานที่พิมพ์ : Paris : UNESCO, 2015.

   P
   N
   4735
   C617
   2015

 

   K
   Z
   6310
   ศ657
   2545

 

การสืบสวนกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ผู้แต่ง : กัมพล อรุณปลอด, ^d2483-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

   H
   V
   8073
   ก395
   2535

 

   P
   E
   1449
   ว357
   2562

 

Business & TOEIC vocab : มนุษย์ออฟฟิศต้องรู้ มนุษย์โทอิคต้องเตรียมสอบ!

ผู้แต่ง : ลิน, เดนนิส

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.

   P
   E
   1449
   ล434
   2562

 

   P
   E
   1116
   .L3
   ส857
   2562