รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2562

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2562-2563.

   K
   PT
   2640
   .A57
   ร155
   2562-2563

 

การสืบสวนกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ผู้แต่ง : กัมพล อรุณปลอด, ^d2483-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

   H
   V
   8073
   ก395
   2535

 

   P
   E
   1449
   ว357
   2562

 

   K
   PT
   3878
   .A9
   ส642
   2554

 

ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรมค้ำจุนประชาธิปไตยห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560.

   K
   PT
   2620
   ศ365
   2560

 

   D
   S
   584
   น131
   2560

 

เด็กซ์เตอร์...ฆาตไม่ถึง

ผู้แต่ง : ลินด์เซย์, เจฟฟ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แพรว, 2557.

   FIC
   ด819
   ล436
   2557
   v.7

 

การบริหารวิกฤตการณ์ขั้นสูง

ผู้แต่ง : กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2555.

   H
   V
   551
   .2
   ก674
   2555

 

ไพรมารีโหวต : ความรู้ฉบับปูพื้นฐาน

ผู้แต่ง : สติธร ธนานิธิโชติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.

   J
   Q
   1749
   .A5
   ส172
   2561

 

ประวัติย่อก่อการร้าย

ผู้แต่ง : พงศ์ศรณ์ ภูมิวัฒน์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2559.

   H
   V
   6431
   พ136
   2559

 

การสอบสวน

ผู้แต่ง : อุทัย อาทิเวช

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพ : วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2562.

   H
   V
   8073
   อ819
   2562

 

Business & TOEIC vocab : มนุษย์ออฟฟิศต้องรู้ มนุษย์โทอิคต้องเตรียมสอบ!

ผู้แต่ง : ลิน, เดนนิส

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.

   P
   E
   1449
   ล434
   2562

 

   P
   E
   1116
   .L3
   ส857
   2562

 

The essentials 10 สุดยอดหลักบริหาร

ผู้แต่ง : คอตเตอร์, จอห์น พี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2561.

   H
   D
   37
   .T5
   ค183
   2561

 

   K
   PT
   3800
   ก281
   2561

 

นิทานสัตว์ป่า

ผู้แต่ง : นทธี ศศิวิมล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2562.

   FIC
   น597
   น152
   2562
   

 

รอบรู้รอบโลก

ผู้แต่ง : โกสินทร์ รตนประเสริฐ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพ : นานาสำนักพิมพ์, 2561.

   D
   24
   ก966
   2561

 

รวมกฎหมายคดีปกครองและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2560].

   K
   PT
   2714
   ร157
   2560

 

รักนะจึงบอก

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : แพทยสภา, 2561.

   R
   864
   ส668
   2561