สภาปฏิรูปแห่งชาติ : ข้อเสนอการปฏิรูปเร็ว

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558.

รายงานประจำปี 2561 กรมทางหลวงชนบท

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมทางหลวงชนบท, 2561.

   H
   E
   336
   .R85
   ท375
   2561

 

   K
   PT
   998
   ส327
   2553

 

คู่มือการกำหนดสถานะของบุคคลบนพื้นที่สูง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง, 2544.

   J
   F
   801
   ค696
   2544

 

เรื่องน่ารู้...เพื่อองค์กรน่าอยู่

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2554.

   H
   F
   5549.5
   .J63
   ร852
   2554

 

รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560.

   R
   A
   395
   .T5
   ส181
   2560

 

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง : บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2556.

   J
   Q
   1745
   .E3
   ก522
   2556

 

โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน, 2545.

   T
   D
   194.68
   .T5
   อ941
   2545

 

เตรียมสอบใบอนุญาติให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย)

ผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.

   K
   PT
   1629
   .A9
   ธ654
   2560

 

20 ปี สถาบันพระปกเกล้า ก้าวเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

ผู้แต่ง : สถาบันพระปกเกล้า

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.

   J
   C
   423
   ค9621
   2561

 

Guidelines on population registration

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Warsaw, Poland : ODIHR, 2013.

   H
   A
   38
   .A1
   G946
   2013

 

ป่วยไข้ในเรือนจำ : ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.

   H
   V
   8837
   ป492
   2561

 

สาธารณสุขมูลฐาน : พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง

ผู้แต่ง : กฤตยา อาชวนิจกุล

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.

   H
   V
   8837
   ก276
   2561

 

วิถีเรือนจำสุขภาวะ

ผู้แต่ง : นภาภรณ์ หะวานนท์

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.

   H
   V
   8837
   น198
   2561

 

ปฏิรูปเรือนจำด้วยการสร้างชุมชนแห่งความห่วงใย

ผู้แต่ง : นภาภรณ์ หะวานนท์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2560.

   H
   V
   8837
   น199
   2560

 

คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2556

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.

   K
   PT
   3042
   .A49
   ค382
   2556

 

Annual report 2017 Human Rights Commission of Malaysia

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Kuala Lumpur : Human Rights Commission of Malaysia, 2017.

   J
   C
   599
   .M35
   S962
   2017

 

The state of Pakistan's children 2017

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Pakistan : Society for the Protection of the Rights of the Child, [2017].

   H
   Q
   789
   .P15
   S797
   2017