รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560.

   R
   A
   395
   .T5
   ส181
   2560

 

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง : บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2556.

   J
   Q
   1745
   .E3
   ก522
   2556

 

โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน, 2545.

   T
   D
   194.68
   .T5
   อ941
   2545

 

เตรียมสอบใบอนุญาติให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย)

ผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.

   K
   PT
   1629
   .A9
   ธ654
   2560

 

20 ปี สถาบันพระปกเกล้า ก้าวเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

ผู้แต่ง : สถาบันพระปกเกล้า

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.

   J
   C
   423
   ค9621
   2561

 

รายงานประจำปี 2560 สถาบันพระปกเกล้า

ผู้แต่ง : สถาบันพระปกเกล้า

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560.

   J
   C
   423
   ค962
   2560

 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ : ข้อเสนอการปฏิรูปเร็ว

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558.

การสังเคราะห์ภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558.

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศและการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558.

รายงานประจำปี 2561 กรมทางหลวงชนบท

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมทางหลวงชนบท, 2561.

   H
   E
   336
   .R85
   ท375
   2561

 

Crucial conversations : tools for talking when stakes are high

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : McGraw-Hill, c2002.

   B
   F
   637
   .C45
   C955
   2002

 

Guidelines on human rights education for secondary school systems

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Poland : Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2012.

   J
   C
   571
   .1
   G946
   2012

 

Guidelines on human rights education for human rights activists

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Poland : Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2012.

   J
   C
   571
   .1
   G947
   2012

 

วิถีเรือนจำสุขภาวะ

ผู้แต่ง : นภาภรณ์ หะวานนท์

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.

   H
   V
   8837
   น198
   2561

 

ลูกของผู้ต้องขังหญิง : เหยื่อของความยุติธรรม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการเรือนจำสุขภาวะ, 2561.

   H
   V
   9481
   .T5
   ล699
   2561

 

Guidelines on population registration

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Warsaw, Poland : ODIHR, 2013.

   H
   A
   38
   .A1
   G946
   2013

 

ป่วยไข้ในเรือนจำ : ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.

   H
   V
   8837
   ป492
   2561

 

สาธารณสุขมูลฐาน : พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง

ผู้แต่ง : กฤตยา อาชวนิจกุล

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.

   H
   V
   8837
   ก276
   2561