ปัญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับทางกฎหมายในกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้แต่ง : โกเมศ สุบงกช

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2561.

   J
   C
   580
   .T5
   ก944
   2561

 

   J
   C
   599
   .A78
   I612
   2017

 

National human rights commission act B.E. 2542 (1999)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : The Office of the National Human Rights Commission of Thailand, 2004.

   K
   PT
   2460
   .A31999
   N277
   2004

 

National human rights commission act B.E. 2542 (1999)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : The Office of the National Human Rights Commission of Thailand, 2002.

   K
   PT
   2460
   .A31999
   N277
   2002

 

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สิทธิทางศาลของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ผู้แต่ง : รจนศม สุบงกช

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

   K
   PT
   2460
   ร117
   2562

 

บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547.

   J
   C
   580
   .T5
   ส8981
   2547

 

บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.

   J
   C
   580
   .T5
   ส898
   2551

 

Executive summary strategic plan of the National Human Rights Commission of Thailand (NHRCT), B.E. 2566 - 2570 (2023-2027)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Office of the National Human Rights Commission of Thailand, 2023.

   J
   C
   580
   .T5
   S898
   2023