Do international migration policies in Thailand achieve their objectives?

ผู้แต่ง : Huguet, Jerrold W.

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : International Labour Organization, c2008.

   H
   D
   6300
   H897
   2008

 

International migration in Thailand 2009

ผู้แต่ง : Sciortino, Rosalia

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : International Organization forMigration, 2009.

   H
   D
   6300
   S417
   2009

 

   K
   3275
   R211
   2012

 

   H
   D
   5856
   .T5
   ป236
   2553