ภาวะผู้นำ : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ผู้แต่ง : นิตย์ สัมมาพันธ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546.

   H
   M
   1261
   น574
   2546

 

ผู้นำที่ทรงพลัง : ผู้นำที่ผลักดันองค์กรไปสู่ความยิ่งใหญ่

ผู้แต่ง : โบยาทซิส, ริชาร์ด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550.

   H
   D
   57
   .7
   บ919
   2550

 

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

ผู้แต่ง : ยงยุทธ เกษสาคร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ปัณณรัชต์, 2547.

   H
   D
   57
   .7
   ย126
   2547

 

   H
   D
   57
   .7
   ค934
   2551

 

Whale rider

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Mangpong, [2003].

MOV
   MOV
   W552
   2003
   

 

Creativity gym for innovative leaders

ผู้แต่ง : Paufler, Alexander

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Nation University, 2013.

   H
   D
   53
   P323
   2013

 

Lincoln

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Universal City, Calif. : DreamWorks Pictures, c2013.

MOV
   MOV
   L736
   2013
   

 

คู่มือการควบคุมยาสูบ : ฉบับผู้นำ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่, 2555.

   H
   V
   5770
   .T5
   ค695
   2555

 

Crossover leadership in Asia : staying whole in two halves : from civil society to government

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Pasig City, Philippines : International Center for Innovation, Transformation and Excellence in Governance, 2008.

   H
   D
   57
   .7
   C951
   2008

 

NGOs and the Universal Declaration of Human Rights : a curious grapevine

ผู้แต่ง : Korey, William,^d1922-2009

สถานที่พิมพ์ : New York : Palgrave, 2001.

   J
   C
   571
   K844
   2001

 

The Universal Declaration of Human Rights in the 21st century : a living document in a changing world

ผู้แต่ง : Global Citizenship Commission

สถานที่พิมพ์ : Cambridge : Open Book Publishers ; [New York] : NYU Global Institute for Advanced Study, c2016

   K
   3238
   .A1
   G562
   2016

 

ภาวะผู้นำ...กรณีศึกษา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 2557.

   H
   D
   57
   .7
   ส779
   2557

 

   J
   Z
   5578
   C775
   2015

 

The power of partnerships : collaborating to achieve "planet 50:50 by 2030"

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok, Thailand : UN Women, 2016.

 

การศึกษาเพื่อสร้างผู้นำสู่สังคมธรรมาธิปไตย

ผู้แต่ง : วิชัย ตันศิริ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษาภายใต้มูลนิธิส่งเสริมนโยบายศึกษา, 2561.

   J
   Q
   1745
   ว542
   2561

 

Enabling legal environments for effective HIV responses : a leadership challenge for the Commonwealth

ผู้แต่ง : Godwin, John

สถานที่พิมพ์ : Hove, United Kingdom : International HIV/AIDS Alliance, 2010.

 

HerStory 4 : Struggles and successes: indigenous women voices and perspectives

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Chiang Mai : Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), 2019.

   H
   Q
   1236.5
   .A8
   H572
   2019

 

HerStory3 : championing community land rights andindigenous women's leadership in Asia

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Chiang Mai : Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), c2016.

   H
   Q
   1236.5
   .A78
   H47
   2016

 

HerStory 3 : Championing community land rights and indigenous women's leadership in Asia

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Chiang Mai : Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), 2016.

   H
   Q
   1236.5
   .A8
   H572
   2016