แพ่งพิสดาร

ผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2550.

   K
   PT
   4606
   .5
   ว559
   2550

 

3 พ.ร.บ. พิสดาร : หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา

ผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2550.

   K
   PT
   4720
   .A9
   ว599
   2550

 

แพ่งพิสดาร.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2542.

   K
   PT
   1706
   .5
   พ966
   2542