คำแปลและตัวบทอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน (ระหว่าง พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2547)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงแรงงาน, 2544.

   K
   1707
   ค364
   2544

 

Indigenous & tribal peoples' rights in practice : a guide to ILO convention no.169

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [Geneva : International labour organization, 2009].

   K
   1705
   I399
   2009

 

Budget smart - financial education for migrant workers and their families : training manual

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : ILO, 2011.

   H
   G
   4027
   .3
   B927
   2011

 

Rural-urban migration and policy responses in China : challenges and options

ผู้แต่ง : Wang, Dewen

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : ILO Asian Regional Programme on Governance of Labour Migration, c2008.

   H
   D
   5856
   .C6
   W246
   2008

 

ความเสมอภาคระหว่างเพศและการจ้างงานที่เป็นธรรมในประเทศ

ผู้แต่ง : ภาวดี ทองอุไทย

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 2545.

   H
   D
   6060
   ภ471
   2545

 

Freedom of association : a user's guide : standards, principles, and procedures of the International Labour Organization

ผู้แต่ง : Tajgman, David

สถานที่พิมพ์ : Geneva : International Labour Office, 2000.

   H
   D
   6476
   T135
   2000

 

ILO Convention on Indigenous and Tribal Peoples, 1989 (No.169) : a manual

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva : ILO, c2000.

   K
   3247
   I299
   2001

 

Labour and social trends in ASEAN 2008 : driving competitiveness and prosperity with decent work

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Jakarta : Industrial Labour Organization, 2008.

   H
   D
   5821
   L125
   2008

 

Equality at work : the continuing challenge : global report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva : International Labour Organization, 2011.

   H
   D
   7090
   I612
   2011

 

   H
   M
   671
   I612
   2008

 

Prospects for future outward migration flows : China and Southeast Asia

ผู้แต่ง : Ducanes, Geoffrey

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : ILO Asian Regional Programme on Governance of Labour Migration, 2009.

   H
   D
   5856
   .A78
   D822
   2009

 

The migration of health professionals

ผู้แต่ง : Dacuycuy, Lawrence B.

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : ILO Asian Regional Programme on Governance of Labour Migration, 2008.

   R
   697
   .F6
   D119
   2008

 

Underlying factors in international labour migration in Asia : population, employment and productivity trends

ผู้แต่ง : Jones, Gavin W.

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : ILO Asian Regional Programme on Governance of Labour Migration, 2008.

   H
   D
   5856
   .A78
   J762
   2008

 

Do international migration policies in Thailand achieve their objectives?

ผู้แต่ง : Huguet, Jerrold W.

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : International Labour Organization, c2008.

   H
   D
   6300
   H897
   2008

 

Guide to international labour standards

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva : International Labour Standard Department, 2008.

   K
   1705
   .4
   G946
   2008

 

The Mekong challenge : Cambodia's hotel and guesthouse workers : their recruitment, working conditions and vulnerabilities

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : International Labour Organization, c2006.

   H
   Q
   285
   .C16
   M516
   2006

 

Brownlie’s documents on human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : Oxford University Press, 2010.

   K
   3238
   B885
   2010

 

Analysis report of the baseline surey for the TICW project phase II in Yunnan province

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : International Labour Organization, c2005.

   H
   Q
   285
   .Y95
   A532
   2005

 

Asia-Pacific regional high-level meeting on socially-inclusive strategies to extend social security coverage, New Delhi, India, 19-20 May 2008

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : ILO, New Delhi : International Labour Organization, 2008.

   H
   D
   7212
   .2
   A832
   2008

 

An encyclopedia of human rights in the United States

ผู้แต่ง : Conde, H. Victor, ^d1947-

สถานที่พิมพ์ : Amenia, NY : Grey House Pub., c2011.

   K
   F
   4747
   5
   C745
   2011