ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของประชาชาติท้องถิ่นดั้งเดิมแห่งสหประชาชาติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, [2554].

   K
   3247
   ป135
   2554

 

Environmental protection and human rights

ผู้แต่ง : Anton, Donald K.

สถานที่พิมพ์ : New York : Cambridge University Press, c2011.

   K
   3585
   A634
   2011

 

ปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักกิจการชาติพันธุ์, 2553.

   K
   3247
   ป136
   2553

 

Traditional resource rights : international instruments for protection and compensation for indigenous peoples and local communities

ผู้แต่ง : Posey, Darrell Addison, ^d1947-

สถานที่พิมพ์ : Gland, Switzerland : IUCN--the World Conservation Union, 1996.

   K
   3478
   P855
   1996

 

Human rights : politics and practice

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Oxford : Oxford University Press, c2009.

   J
   C
   571
   H918
   2009

 

Social justice report 2006

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Sydney : Aboriginal & Torres Strait Islander SocialJustice Commissioner, 1999-.

   J
   C
   599
   .A8
   H9181
   2006

 

Traditional occupations of indigenous and tribal peoples : emerging trends

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva : ILO, 2000.

   G
   N
   448
   T763
   2000

 

United Nations declaration on the rights of indigenous peoples

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Baguio City, Philippines : Tebtebba, c2008.

   K
   3247
   U581
   2008

 

The rights of indigenous peoples

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2001.

   K
   3240
   .4
   H918
   2001

 

ILO Convention on Indigenous and Tribal Peoples, 1989 (No.169) : a manual

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva : ILO, c2000.

   K
   3247
   I299
   2001

 

Reclaiming rights in forests : struggles of indigenous peoples in Thailand

ผู้แต่ง : Dutta, Kalpalata

สถานที่พิมพ์ : Chiangnai, Thailand : Highland Peoples Taskforce (HPT) Thailand, [2008?].

   S
   D
   657
   .T4
   D979
   2008

 

ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย, [2551?].

International law and indigenous peoples

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Leiden : Martinus Nijhoff, 2005.

   K
   3247
   I612
   2005

 

2008 face the facts : some questions and answers about indigenous peoples, migrants and refugees and asylum seekers

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Sydney : Australian Human Rights Commission, 2008.

   G
   N
   380
   F138
   2008

 

Justice pending : indigenous peoples and other good causes : essays in honour of Erica-Irene A. Daes

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : The Hague : Martinus Nijhoff, c2002.

   K
   3247
   J966
   2002

 

Human rights and good governance : building bridges

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : The Hague : Martinus Nijhoff, c2002.

   J
   C
   571
   H918
   2002

 

   G
   N
   476
   I612
   2005

 

   J
   C
   572
   .M35
   S962
   2009

 

Indigenous Peoples Forum 15-18 November 2004 with in the conference impact of globalization on ethnic minorities Chiang Mai

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Chiang Mai : IKAP-Secretariat, 2005.

   G
   N
   380
   I399
   2005

 

Human rights and intellectual property : mapping the global interface

ผู้แต่ง : Helfer, Laurence R.

สถานที่พิมพ์ : Cambridge : Cambridge University Press, 2011.

   K
   1401
   H474
   2011