พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย

ผู้แต่ง : อัจฉรา ฉายากุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.

   K
   3238
   .A37T
   อ498
   2546

 

สิทธิมนุษยชน : รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2547.

   K
   3238
   .A1
   ส723
   2547

 

   K
   3239
   .T5
   ฉ254
   2543

 

   G
   C
   222
   .T5
   R425
   2005

 

สิทธิมนุษยชน : รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2544.

   K
   3238
   .A1
   ส723
   2544

 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2557.

   K
   3239
   ก122
   2557

 

Human rights praxis : a resource book for study, action and reflection

ผู้แต่ง : Ravindran, D. J.

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asian Forum for Human Rights and Development, c1998.

   K
   3240
   R256
   1998

 

   K
   3239
   .T5
   อ884
   2555

 

International human rights in context : law, politics, morals : text and materials

ผู้แต่ง : Steiner, Henry J.

สถานที่พิมพ์ : Oxford : Oxford University Press, 2007.

   K
   3240
   S822
   2007

 

A critical analysis of the United States' treatment of detainees at Guantanamo Bay Naval Base in the context of internation law

ผู้แต่ง : Godskesen, Maria Therese, ^d1969-

สถานที่พิมพ์ : Nakornpathom : Office of Human Rights studies and Social Development, Mahidol University, 2005.

   H
   V
   6432
   G589
   2005

 

รายงานผลการดำเนินงานฉบับแรกของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 2552.

   K
   3239
   .T51
   ร451
   2552

 

คู่มือการทำความเข้าใจ เรื่อง สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ผู้แต่ง : ปรีดา ทองชุมนุม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558.

   J
   Q
   1749
   .A2^cป471 2558
   
   

 

รายงานการศึกษาบทบาทของภาคประชาสังคมในการคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ผู้แต่ง : กฤษฎา บุญชัย

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558.

   J
   Q
   1749
   .A2^cก284 2558
   
   

 

The core human rights treaties and Thailand

ผู้แต่ง : Vitit Muntarbhorn

สถานที่พิมพ์ : Leiden ;

   K
   3238
   .A37T
   V844
   2016