พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก : ชุดที่ 3 บททดสอบมหาบุรุษ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, 2558.

   MOV
   พ353
   2558
   v.3

 

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก : ชุดที่ 5 การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, 2558.

   MOV
   พ353
   2558
   v.5

 

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก : ชุดที่ 4 จุดเปลี่ยนแห่งโชคชะตา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, 2558.

   MOV
   พ353
   2558
   v.4

 

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก : ชุดที่ 7 ปรินิพพาน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, 2558.

   MOV
   พ353
   2558
   v.7

 

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก : ชุดที่ 2 เจ้าชายสิทธัตถะ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, 2558.

   MOV
   พ353
   2558
   v.2

 

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก : ชุดที่ 1 กำเนิดมหาบุรุษ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, 2558.

   MOV
   พ353
   2558
   v.1

 

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก : ชุดที่ 6 แสงสว่างแห่งธรรม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, 2558.

   MOV
   พ353
   2558
   v.6