รายงานการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558.

   K
   3240
   .T5
   ร451
   2558

 

Accelerating achievement of MDGs by ways and means of economic and social rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asia-Pacific Regional Centre, 2012.

   J
   C
   572
   A169
   2012

 

National human rights institutions and economics, social and economic rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Cambridge : Intersentia, 2013.

   J
   C
   571
   N278
   2013

 

Thailand human rights journal : THRJ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Office of National human rights commission of Thailand, 2003.

   JOU
   1050
   v.1
   

 

Expanding human rights: 21st century norms and governance

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2017.

   J
   C
   571
   E964
   2017

 

General comments adopted by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Nakorn Pathom : Office of Human Rights Studiesand Social Development, Faculty of Graduate Studies,Mahidol University, [2003].

   K
   3240
   G326
   2003

 

The Universal Declaration of Human Rights in the 21st century : a living document in a changing world

ผู้แต่ง : Global Citizenship Commission

สถานที่พิมพ์ : Cambridge : Open Book Publishers ; [New York] : NYU Global Institute for Advanced Study, c2016

   K
   3238
   .A1
   G562
   2016

 

Human rights futures

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2017.

   K
   3240
   H919
   2017

 

Framework for women's economic rights in ASEAN

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Kuala Lumpur, Malaysia : International Women's Rights Action Watch Asia Pacific, 2015.

   H
   Q
   1236.5
   .A785 2015 In Process