H
   F
   1371
   จ721
   2548

 

   H
   F
   1371
   จ721
   2549

 

   H
   F
   1371
   จ721
   2551

 

   H
   F
   1371
   จ721
   2550

 

AEC fact book : one vision, one identity, one community

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2555

   H
   C
   441
   จ819
   2555