พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย

ผู้แต่ง : อัจฉรา ฉายากุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.

   K
   3238
   .A37T
   อ498
   2546

 

The committee on economic, social and cultural rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Centre for Human Rights, 2002.

   K
   3240
   .4
   H918
   2002

 

สิทธิมนุษยชน : รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2547.

   K
   3238
   .A1
   ส723
   2547

 

National human rights institutions at work : regional workshop in economic, social and cultural rights, Manila Philippines, November 5-11, 2000

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Montreal : Canadian Human Rights Foundation, 2002.

   J
   C
   572
   N277
   2002

 

Human rights : handbook for parliamentarians

ผู้แต่ง : Nowak, Manfred, ^d1950-

สถานที่พิมพ์ : Geneva : Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2005.

   J
   C
   571
   N946
   2005

 

สิทธิมนุษยชน : รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2544.

   K
   3238
   .A1
   ส723
   2544

 

Report of regional training on economic, social, and cultural rights : 29 July - 4 August 2002, Kuala Lumpur, Malaysia

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : FORUM-ASIA, 2002.

   J
   C
   572
   R425
   2002

 

   K
   3240
   U581
   2003

 

Economic, social and cultural rights : handbook for national human rights institutions

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations, 2005.

   J
   C
   572
   E194
   2005

 

Judicial protection of economic, social and cultural rights : cases and materials /cedited by Bertrand G. Ramcharan

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Leiden : M. Nijhoff Publishers, 2005.

   K
   3240
   J838
   2005

 

Justice pending : indigenous peoples and other good causes : essays in honour of Erica-Irene A. Daes

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : The Hague : Martinus Nijhoff, c2002.

   K
   3247
   J966
   2002

 

The core international human rights treaties

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations, 2006.

   e-Book

 

Human rights and good governance : building bridges

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : The Hague : Martinus Nijhoff, c2002.

   J
   C
   571
   H918
   2002

 

   J
   C
   571
   .1
   N277
   1999

 

Research handbook on international human rights law

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, c2010.

   K
   3240
   R432
   2010

 

The changing face of Asia : stories and opportunities of human rights-based access to justice

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : Asian Consortium for Human Rights-based Access to Justice, 2011.

   J
   C
   599
   .A78
   C456
   2011

 

   J
   C
   572
   .M35
   S962
   2009

 

รายงานการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558.

   K
   3240
   .T5
   ร451
   2558