ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม

ผู้แต่ง : สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี

สถานที่พิมพ์ : สมุทรสาคร : แปลนพริ้นท์ติ้ง, 2556.

   H
   D
   60
   ส777
   2556

 

   K
   1322
   A484
   2011

 

CSR ที่แท้

ผู้แต่ง : โสภณ พรโชคชัย

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2553.

   H
   D
   60
   ส979
   2553

 

Corporate accountability in ASEAN : a human rights-based approach

ผู้แต่ง : Middleton, Carl

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : , 2013.

   J
   C
   599
   .A78
   M628
   2013

 

Business and human rights in Southeast Asia : risk and the regulatory turn

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : Routledge, 2015.

   H
   D
   60
   B979
   2015

 

6 ทิศทาง CSR ประจำปี 2558

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันไทยพัฒน์, 2557.

   H
   D
   60
   ห112
   2558

 

6 ทิศทาง CSR ประจำปี 2559

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันไทยพัฒน์, 2559.

   H
   D
   60
   ห112
   2559

 

6 ทิศทาง CSR ประจำปี 2557

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันไทยพัฒน์, 2557.

   H
   D
   60
   ห112
   2557

 

สร้างธุรกิจเพื่อสังคม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันไทยพัฒน์, 2559.

   H
   D
   60
   ส349
   2559

 

Expanding human rights: 21st century norms and governance

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2017.

   J
   C
   571
   E964
   2017

 

การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง : พิพัฒน์ นนทนาธรณ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559.

   H
   D
   60
   พ697
   2559

 

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.

   J
   F
   1358
   .T5
   ส282
   2561