เกมและกิจกรรมพัฒนาทีมงาน

ผู้แต่ง : เคลกก์, ไบรอัน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.

   H
   D
   66
   ค759
   2552

 

เกมและกิจกรรมพัฒนาทีมงาน

ผู้แต่ง : เคล็กก์, ไบรอัน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556.

   H
   D
   66
   ค759
   2556