รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมกลุ่ม ปตท. ประจำปี 2553

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จำกัด, 2553.

   H
   D
   9576
   .T54P7
   ร451
   2553

 

ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม

ผู้แต่ง : สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี

สถานที่พิมพ์ : สมุทรสาคร : แปลนพริ้นท์ติ้ง, 2556.

   H
   D
   60
   ส777
   2556

 

The dynamics of corporate social responsibilities

ผู้แต่ง : Mares, Radu

สถานที่พิมพ์ : Leiden : Martinus Nijhoff, 2008.

   K
   1329
   .5
   M325
   2008

 

สิทธิแรงงานคือสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ

สถานที่พิมพ์ : ปทุมธานี : มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน, 2550.

   H
   D
   6971
   .8
   บ262
   2550

 

Santi Pracha Dhamma : essays in honour of the late Puey Ungphakorn

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Institute, c2001.

   B
   Q
   554
   S235
   2001

 

   K
   1322
   A484
   2011

 

CSR ที่แท้

ผู้แต่ง : โสภณ พรโชคชัย

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2553.

   H
   D
   60
   ส979
   2553

 

การจัดการจริยธรรมธุรกิจ : ฐานรากของซีเอสอาร์ ปฐมเหตุ

ผู้แต่ง : พิพัฒน์ นนทนาธรณ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ: ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555.

   H
   F
   5387
   พ697
   2555

 

Corporate accountability in ASEAN : a human rights-based approach

ผู้แต่ง : Middleton, Carl

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : , 2013.

   J
   C
   599
   .A78
   M628
   2013

 

6 ทิศทาง CSR ประจำปี 2558

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันไทยพัฒน์, 2557.

   H
   D
   60
   ห112
   2558

 

6 ทิศทาง CSR ประจำปี 2559

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันไทยพัฒน์, 2559.

   H
   D
   60
   ห112
   2559

 

6 ทิศทาง CSR ประจำปี 2557

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันไทยพัฒน์, 2557.

   H
   D
   60
   ห112
   2557

 

Pay it forward

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Burbank, CA : Warner Home Video, 2000.

   MOV
   P343
   2000
   

 

มุมมองสิทธิ์.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2555.

   JOU
   1002
   v.11
   n.1