พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย

ผู้แต่ง : อัจฉรา ฉายากุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.

   K
   3238
   .A37T
   อ498
   2546

 

Offside

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [United States] : Sony Pictures Home Entertainment, c2006.

   MOV
   O329
   2006
   

 

ข้อเสนอแนะทั่วไปที่รับรองโดยคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติสำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.

   K
   3242
   .A38
   ข291
   2545

 

   K
   3242
   .A35
   อ236
   2545

 

   K
   3242
   .A35
   C744
   2002

 

General recommendations adopted by the Committee on the elimination of racial discrimination

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Nakorn Pathom : Office of Human Rights Studies and Social Development, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, [2003].

   K
   3242
   .A38
   G326
   2003

 

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2557.

   K
   3242
   .A35
   อ237
   2557

 

The core human rights treaties and Thailand

ผู้แต่ง : Vitit Muntarbhorn

สถานที่พิมพ์ : Leiden ;

   K
   3238
   .A37T
   V844
   2016

 

   K
   3242
   .A35T
   ร451
   2555