พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย

ผู้แต่ง : อัจฉรา ฉายากุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.

   K
   3238
   .A37T
   อ498
   2546

 

สิทธิมนุษยชน : รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2547.

   K
   3238
   .A1
   ส723
   2547

 

ข้อเสนอแนะทั่วไปที่รับรองโดยคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีสำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.

   K
   3243
   .A38
   ข291
   2545

 

สิทธิมนุษยชน : รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2544.

   K
   3238
   .A1
   ส723
   2544

 

Report Round Table Discussion : rights and obligations under CEDAW

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Kuala Lumpur, Malaysia : Suhakam, 2004.

   K
   PG
   516
   .A67
   R859
   2004

 

CEDAW and the human rights based approach to programming

ผู้แต่ง : Waldorf, Lee

สถานที่พิมพ์ : New York : UNIFEM, 2007.

   K
   3243
   .A35
   W166
   2007

 

Human rights praxis : a resource book for study, action and reflection

ผู้แต่ง : Ravindran, D. J.

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asian Forum for Human Rights and Development, c1998.

   K
   3240
   R256
   1998

 

A Guide to Indigenous Women's Rights under the International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

ผู้แต่ง : Kambel, Ellen-Rose

สถานที่พิมพ์ : Moreton-in-Marsh : Forest Peoples Programme, 2004.

   H
   Q
   1237
   K152
   2004

 

Compilation of selected general recommendations from the committee on the elimination of discrimination against women

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : FORUM-ASIA Secretariat, 2008.

   K
   3240
   C737
   2008

 

Time for action : implementing CEDAW in Southeast Asia

ผู้แต่ง : Pasqual, Leigh

สถานที่พิมพ์ : [Bangkok] : United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), 2009.

   H
   Q
   1745
   .8
   P284
   2009

 

Claim & celebrate women migrants’ human rights through CEDAW : the case of women migrant workers : a UNIFEM briefing paper

ผู้แต่ง : D’Cunha, Jean

สถานที่พิมพ์ : Bangkok, Thailand : UNIFEM Asia Pacific and Arab States Regional Programme on Empowering Women Migrant Workers in Asia, c2005.

   H
   D
   6072
   D111
   2005

 

เพศภาวะกับศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาจากฟิลิปปินส์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2552].

   K
   PM
   516
   พ926
   2552

 

General recommendations adopted by the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Nakorn Pathom : Office of Human Rights Studies and Social Development, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, [2003].

   K
   3243
   .A38
   G326
   2003

 

Human rights protections applicable to women migrant workers : a UNIFEM briefing paper

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : United Nations Development Fund for Women, [2003].

   H
   D
   6300
   H918
   2003

 

   K
   3243
   .A35
   พ679
   2544