มโนทัศน์เรื่องสิทธิในพุทธศาสนา

ผู้แต่ง : พงศ์ศิริ ศรีวรรธนะ, ^d2517-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

   B
   Q
   4570
   .H78
   พ137
   2546

 

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

ผู้แต่ง : พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),^d2481-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543.

   B
   Q
   130
   พ335
   2543

 

Burma : a land where Buddhist monks are disrobed and detained in dungeons

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [Mae Sot, Tak, Thailand] : Assistance Association for Political Prisoners (Burma), [2004].

   H
   V
   9785
   .7
   B962
   2004

 

Burma VJ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [New York?] : Oscilloscope Laboratories, 2010.

   ENT
   B962
   2010
   

 

พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.

พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.

Beyond gender

ผู้แต่ง : Dhammanandha Bhikkhuni

สถานที่พิมพ์ : Chiang Mai : Foundation for Women, Law and Rural Development, 2007.

   B
   Q
   6150
   D533
   2007

 

Santi Pracha Dhamma : essays in honour of the late Puey Ungphakorn

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Institute, c2001.

   B
   Q
   554
   S235
   2001

 

พจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบับประมวลธรรม

ผู้แต่ง : พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ^d2481-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554.

   B
   Q
   130
   พ3791
   2554

 

พระพุทธศาสนาสิทธิมนุษยชนและแนวคิดของนักวิชาการชาวพุทธในประเทศไทย

ผู้แต่ง : พระมหากระเศียร อาคาสุวรรณ, ^d2513-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544.

   B
   Q
   4570
   .H78
   พ357
   2544

 

ศาสนาเป็นบิดามารดาแห่งมหาสันติภาพอันยิ่งใหญ่

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : องค์การยูเนสโก, 2550.

   B
   Q
   4570
   .P4
   ศ377
   2550

 

Library of Congress classification.^pBL-BQ : Religion (general), Hinduism, Judaism, Islam, Buddhism

ผู้แต่ง : Library of Congress

สถานที่พิมพ์ : Washington, D.C. : Library of Congress, Cataloging Distribution Service, c2008.

   Z
   696
   .U5B25
   L697
   2008

 

Socially engaged spirituality : essays in honor of Sulak Sivaraksa on his 70th birthday

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Sathirakoses-Nagapradipa Foundation, c2003.

   B
   Q
   4570
   .S6
   S678
   2003

 

   J
   C
   589
   น223
   2551

 

Thai buddhist social theory

ผู้แต่ง : Tavivat Puntarigvivat

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Institute of Research and Developmment. The world Buddhist University, c2013.

   B
   Q
   4570
   .S6
   T234
   2013

 

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก : ชุดที่ 3 บททดสอบมหาบุรุษ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, 2558.

   MOV
   พ353
   2558
   v.3

 

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก : ชุดที่ 5 การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, 2558.

   MOV
   พ353
   2558
   v.5

 

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก : ชุดที่ 4 จุดเปลี่ยนแห่งโชคชะตา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, 2558.

   MOV
   พ353
   2558
   v.4

 

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก : ชุดที่ 7 ปรินิพพาน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, 2558.

   MOV
   พ353
   2558
   v.7

 

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก : ชุดที่ 2 เจ้าชายสิทธัตถะ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, 2558.

   MOV
   พ353
   2558
   v.2